Beställarnätverk

Här hittar du information om vad som pågår inom nätverket.

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Det finns ett stort intresse för att gemensamt kunna agera för en hållbar och klimatneutral anläggningssektor. Gemensam behovsframställan skapar tydlighet, den gemensamma köpkraften leder till efterfrågan och incitament till utveckling. Genom att dela kompetens och resurser ges bättre förutsättningar att vara proffsiga beställare och föra strukturerad dialog om potentiella lösningar. Hållbara affärsmodeller och riskfördelning mellan beställare och marknadsaktörer driver utveckling.

Beställarnätverket har startats för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och behov. Nätverket arbetar för god kommunikation mellan beställare och leverantörer. Att ta del av varandras erfarenheter, presentera goda exempel och lära av aktuell forskning inom området är några av våra aktiviteter. I gruppen finns beställarkompetens från kommunal och regional verksamhet, erfarenheter från att driva andra beställarnätverk, expertkompetens inom bland annat upphandling, innovation och klimat. InfraSweden erbjuder facilitering av nätverksträffar och innovationsteam, nätverk av fokusområdesledare och experter inom innovation, klimat mm i syfte att driva beställarnätverket.

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverken drivs i syfte att öka förmågan att göra goda inköp, samla och sprida kunskap om aktuella inköpsbehov, men också genom dialog med intressenter och leverantörer ta fram förslag på funktions- och innovationsvänliga krav som kan ställas vid upphandling. En fördel är att kunna samla den gemensamma köpkraften för att kunna ställa krav som utvecklar marknaden i önskad riktning, till exempel mot att uppfylla hållbarhetsmål.

Team

Inom InfraSwedens beställarnätverk har det skapats team inom fyra angelägna områden som träffas vid behov för att dela erfarenheter. Vill du veta mer eller vara med i något av teamen? Hör av dig till Lisa Johnsson, Innovationsledare InfraSweden, lisa@coinnovate.se

Nästa nätverksträff

Fysisk träff i Uppsala, 16-17 september 2024, kl. 12-12

Är du intresserad av att gå med i beställarnätverket?

Kontakta Lisa Johnsson, Innovationsledare InfraSweden

lisa@coinnovate.se

Läs vidare

Under 2021 identifierade vi behoven och utvecklade en större förståelse för de utmaningar som finns, omvärldsanalys inklusive dialog med leverantörer, diskuterat området och avgränsningar, Initierat innovationsteam, utvecklat former och gemensam struktur för samarbetet.

För att lära av varandra och utvecklas som beställare har vi inom team kravställan introducerat och arbetat med casesharing. Metodiken innebär att var och en väljer ut ett ämne att borra i, kan vara en utmaning eller en möjlighet från sin egen organisation, och får hjälp att belysa dessa. Det är enkla förberedelser genom att vi tillhandahåller en mall och möjlighet till coachstöd. Personen presenterar sitt case under 15 minuter och därefter går vi laget runt för reflektioner och kommentarer.

För att öka implementeringen av innovativa lösningar undersökte Ecoplan In Medio möjligheterna tillsammans med några beställare under 2023.

Markplattor påverkar klimatet framför allt vid tillverkning och transport. Ta del av Ecoplans Marknadssondering för markplattor.

Vilken asfalt erbjuds idag för att minska klimatpåverkan? Ta del av Ecoplans Marknadssondering asfalt med biomaterial.

Under hösten 2021 benchmarkade vi mot ett par andra beställarnätverk för att lära oss lite mer om beställarnätverk som arbetsmetod. Stina Nyman, Uppsala universitet (och tidigare SKR) och Charlotte Palmgren, Upphandlingsmyndigheten har varit generösa och delat med sig av sina erfarenheter. Vi har bl a fått ta del av följande framgångsfaktorer och rekommendationer:

  • Utveckla en gemensam målbild och besluta gemensamt vad beställarnätverkets leveranser ska vara
  • Säkerställ många olika kompetenser inom nätverket, t ex behovsägare, experter – ex projektledare, tekniker och användare, upphandlare, innovationsledare, ekonomer, jurister och forskare.
  • Möjliggör olika engagemangsnivåer – t ex drivare och följare och formalisera arbetet genom en avsiktsförklaring.
  • Sök finansiering löpande för att säkerställa långsiktig överlevnad (om detta är önskvärt)
  • Lägg vikt vid att deltagarna är lika trygga och införstådda med metodiken beställarnätverk som själva leveranserna som kommer ur beställarnätverket
  • Kommunicera pågående arbete externt för att få ringar på vattnet i övriga organsationer.
  • Tryck på vikten att deltagarna får möjlighet att presentera beställarnätverkets arbete i den egna organisationen

Tidigare träffar

Här samlar vi presentationer från tidigare träffar och seminarium.

Träff nr 19, maj 2024

Träff nr 18, mars 2024

Träff nr 17, januari 2024

Träff nr 16, november 2023

Träff nr 15, september 2023

Träff nr 14, maj 2023

Om nätverkets besök i Skellefteå (nyhetsbrev)

Träff nr 13, april 2023

Träff nr 12, februari 2023

Träff nr 11, december 2022

Innovationsveckan, oktober 2022

Upphandlingsmyndighetens seminarium, oktober 2022

Träff nr 10, oktober 2022

Nyhetsbrev, februari 2022

Äldre dokument