Årliga utlysningar för finansiering av projekt

En av InfraSwedens viktigaste uppgifter är att genomföra en årlig utlysning av projektmedel. Projektutlysningen är öppen för ansökan av foi-projekt hos Vinnova mellan november till februari. Inkomna projektförslag bedöms under mars och kan starta tidigast i april.

Årlig projektutlysning

Alla företag, institut eller akademier som söker foi-finansiering måste samarbeta med projektlösningens behovsägare. Med behovsägare menas den som har nytta av projektets produkt eller tjänst. Syftet är att lösningarna snabbt ska kunna realiseras. Behovsägaren måste vara delaktig i genomförandet av projektet.

Nästa projektutlysning öppnar i november 2024

Tidigare utlysningar

(stängde 2 februari 2023)

Syftet var att finansiera projekt som bidrar till att på ett hållbart sätt skapa lösningar för en mer cirkulär transportinfrastruktur. De projekt vi sökte skulle handla om allt från planering, projektering, produktion, drift och underhåll till avveckling och omfatta utveckling av både affärsmodeller och anläggningsmetodik.

(stängde 2 februari 2023)

Syftet med denna utlysning var att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. De sökande projekten skulle bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

(stängde 2 februari 2022)

Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

(stängde 2 februari 2021)

Syftet med utlysningens inriktning var att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin. I erbjudandet lyftes fram insikten om att en snabbare omställning mot hållbarhet är möjlig.

(stängde 4 februari 2020)

Erbjudandet riktade sig till företag och organisationer som sökte bidrag för att utveckla produkter, tjänster, processer, arbetssätt och affärs- och upphandlingsmodeller som leder till kommersialisering inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen.

(stängde 5 februari 2019)

Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

(stängde 14 februari 2018)

Syftet med utlysningen var att stötta projekt inom konstruktionslösningar, produktivitet, affärsformer, tillståndsbedömning och drift- och underhåll. Efterfrågades gjordes projekt med syfte att sammanlänka transportinfrastruktur med informationsstruktur.

(stängde 28 april 2017)

Syftet med utlysningen var att främja utvecklingen av nya innovativa lösningar och väsentliga förbättringar för att kraftigt minska klimatbelastningen vid produktion, underhåll och drift av den nuvarande och framtida transportinfrastrukturen genom hela dess livslängd.

(stängde 27 oktober 2016)

Syftet med denna utlysning var att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer i den svenska transportinfrastrukturen. Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv och ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.