Om InfraSweden

Tillsammans med akademi, företag, myndigheter, kommuner och andra centrala aktörer arbetar vi mot att förverkliga vår vision: ”En hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045.”

För en hållbar transportinfrastruktur

InfraSweden stöttar innovatörer och projektgrupper med finansiering av projekt som rör innovationer av transportsystemet. Projektstöd kan sökas i en årlig projektutlysning som pågår från november till februari. Utöver den årliga utlysningen kan projektstöd erhållas för att medverka i internationella forskningskonsortier. Dessutom arrangerar InfraSweden innovationstävlingar där vinnaren får projektfinansiering för att utveckla innovationen vidare.

I rollen som strategiskt innovationsprogram inom transportinfrastruktur bjuder InfraSweden in till olika evenemang som syftar till att lyfta branschen. Resultat från programmets över 160 projekt tas vidare genom samverkan mellan företagare, forskare och behovsägare.

Vad är ett strategiskt innovationsprogram (SIP)?

InfraSweden är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De strategiska innovationsprogrammen ska underlätta samarbete och samverkan mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor. Målet är att främja utvecklingen av innovativa lösningar som kan bidra med hållbara lösningar på våra globala samhällsutmaningar.

Varför ett innovationsprogram inom transportinfrastruktur?

I Sverige har transporterna på både väg och järnväg ökat kraftigt de senaste 50 åren. Urbanisering, globalisering, specialisering och ekonomisk tillväxt har bidragit till både ökat och förändrat transportbehov av både personresor och godstransporter. Förändringarna har resulterat i kapacitetsbrist och trängsel i storstäderna, samtidigt som det blivit svårare att upprätthålla basal tillgänglighet i områden med mindre befolkning.

Sveriges konkurrenskraft och framtida välstånd är beroende av ett effektivt transportsystem som passar framtida transportbehov och mobilitetstjänster. Grunden för detta är en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur som svarar upp mot de nya krav som ställs. Även om det genomförs betydande nyinvesteringar består vår framtida transportinfrastruktur i huvudsak av det som byggts under tidigare årtionden och som ska förvaltas effektivt och hållbart.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. Vår uppgift är att stötta alla typer av innovationer i transportinfrastruktursektorn som kan bidra till den utvecklingen.

InfraSwedens fokusområden

Anläggningssektorn står för en hög andel av Sveriges koldioxidutsläpp. InfraSweden har identifierat fem viktiga fokusområden som transportinfrastrukturbranschen bör fokusera på för att uppnå vårt mål om en hållbar transportinfrastruktur.

Detta fokusområde är övergripande och omfattar insatser som syftar till att uppnå klimatneutralitet och resiliens i planering, byggnation och underhåll av transportinfrastruktur. För att uppnå det behövs inte minst innovation inom affärsmodeller, upphandling och regelverk.

Ett övergripande fokusområde som omfattar digitalisering, datakommunikation inklusive informations- och kommunikationsteknik, maskininlärning och automatisering. Med en uppkopplad transportinfrastruktur ökar möjligheten att rätt information når rätt beslutsfattare vid rätt tidpunkt, vilket radikalt ökar möjligheten till effektivare resursanvändning. Nya teknologier banar dessutom vägen för nya affärsmodeller som möjliggör industriella konkurrensfördelar och samtidigt bidrar till att nå klimatneutralitet och andra klimatmål inom sektorn. Digitalisering är en viktig möjliggörare inom programmets samtliga fokusområden.

Området omfattar allt från utveckling av innovativa och funktionella material till konstruktionslösningar och byggmetoder. Gemensamt är målet att bygga en klimatneutral, hållbar och resilient transportinfrastruktur.

Inom detta område ligger fokus på utveckling av lösningar (produkter, processer och verktyg), som är mest effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt på att skapa sunda affärsmässiga förutsättningar inom leverantörsmarknaden för att tillämpa dessa.

Ett proaktivt, produktivt och hållbart underhåll är en förutsättning för att säkerställa säker, robust och hållbar transportinfrastruktur. Inom detta område ligger fokus på att tillämpa data om anläggningars tillstånd för ett proaktivt och mer hållbart underhåll. Även underhållsarbetet ska bidra till transportinfrastrukturens klimatneutralitet.

Finansiering

InfraSweden stöttar med olika former av finansiering av innovativa projekt och andra insatser som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar transportinfrastruktur. Läs mer om vilka olika alternativ för finansiering.

Seminarier och nätverk

InfraSweden samlar intressenter och initierar samarbeten för att möjliggöra kunskapsdelning mellan aktörer i branschen. Genom seminarier, evenemang och nätverksträffar tar vi tillvara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet och tar vidare resultaten från våra 160 genomförda projekt.

Medlemskap i InfraSweden

Som medlem i InfraSweden får du möjlighet att påverka utvecklingen inom i infrastrukturområdet. Alla organisationer som vill bidra till programmet kan bli medlemmar utan kostnad.

Organisation och styrning

InfraSweden är ett medlemsstyrt innovationsprogram där medlemmarna utser programmets styrelse som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret. Här kan du se vilka personer som innehar vilka förtroendeposter samt hitta kontaktuppgifter.

Styrdokument

Så funkar det