Stöd till dig som driver projekt

Stöd från InfraSweden under projektets gång

Ansökan

 • Bolla idéer
 • Partnersök

Projektstart

 • Pitch
 • Nätverk

Under projektet

 • Innovationscoaching
 • Ytterligare parter

Efter projektavslut

 • Demostration
 • Nyttiggörande

Aktiviteter

Genom programmets återkommande aktiviteter skapar vi en dynamisk mötesplats för våra projekt, projektens behovsägare och andra berörda intressenter. Dessa aktiviteter grundar sig på aktivt deltagande av projektrepresentanter och hands-on stöd och coaching från professionella samverkans- och innovationsledare anslutna till programmet. Några av våra programaktiviteter är:

 • Projektkonferens varje höst
 • Öppet hus, varje vår
 • Innovationsworkshop, varje vår
 • Innovationscoaching, löpande under projekttiden
 • Matchmaking- och informationsträffar inför nya utlysningar
 • Ämnesspecifika seminarier inom våra fokusområden

Ansökan

Inför ansökan får du gärna bolla projektideér och ta hjälp av oss för tips om eventuella partners.
Hör av dig till programkontoret eller någon av våra innovationsledare.

Programkontoret är en neutral part när det gäller projektansökningar, vilket gör att du kan fritt diskutera din projektidé och ansökan med oss på programkontoret. Vi kan hjälpa dig med svar på frågor som rör din ansökan, stödja dig i arbetet med att hitta partners till projektets konsortium eller lämna synpunkter på din projektansökan innan den skickas till Vinnova.

Tips inför utlysningen

Innovationsarbete innefattar nästan alltid risker att inte lyckas. Sannolikheten att ett innovationsprojekt blir framgångsrikt hänger samman med ett antal olika faktorer – olika för varje projekt. Ändå kan några generella råd formuleras:

 • Definiera er ”verksamhets/affärsidé: Vad ska ni uppnå och vilka parter behövs för detta?
 • Samla de aktörer som behövs i projektet: fortsätt titta på affärsidén tillsammans med dem! Verksamhetsidén måste bygga på att den skapar värde för samtliga aktörer som behövs och att dessa aktörer måste också ha goda möjligheter att prestera det som krävs av dem. Det bör dessutom inte finnas oöverstigliga hinder relaterade till regelverk eller legala frågor (som kan röra rättigheter). Se till att alla parter gör tydliga åtaganden!
 • Aktörerna bör också tillsammans arbeta igenom och beskriva hur projektets resultat ska bidra till byggandet av ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
 • Det kan också vara läge att tidigt börja fundera över projektets arbetsformer och rollfördelning: Hur ska vi arbeta tillsammans? Hur tillser vi att vi har rätt kompetenser? Rätt ledningsstöd från involverade organisationer? Vid sidan av de tekniska och affärsmässiga kompetenserna: har vi en sammansättning som ger oss möjlighet att arbeta kreativt och entreprenöriellt, vara bra på nätverkande, insamlande och nyttjande av information, administrativ ordning?

De som söker medel hos InfraSweden gör klokt i att följa dessa råd, eftersom det då blir lättare att skriva en bra ansökan. Beskrivningen av projektets hållbarhetspotential är naturligtvis viktig för ansökan, men har en kanske ännu viktigare roll som en starkt motiverande faktor för såväl projektets deltagare som andra intressenter.

Projektstart

Alla nya projekt kallas till startmöte. På mötet går vi igenom vad det innebär att driva ett projekt inom ramen för Infrasweden och programmets innovationscoachningsmodell.

Vid projektstart ska kortfattad projektinformation och en projektrelevant bild skickas till programkontoret. Den korta projektinformationen samt projektreferatet använder vi som grund i beskrivningen av projektet bland annat på vår webbsida.

Under projektet

Under projektet gång kommer det fram spännande resultat och annan information som kan vara värdefull för omvärlden att känna till. Vi på InfraSweden därför angelägna om att ni delar projektrapporter, uppnådda resultat och erfarenheter med oss på InfraSwedens programkontor löpande. Vi på programkontoret har möjlighet att hjälpa till att sprida information och resultat.

Vid egen extern kommunikation kring projektet, och eventuell publicering, ska det anges att arbetet utförts inom ramen för InfraSweden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Olika varianter av logotyper finns att ladda ned längst ned på denna sida. Kontakta oss för versioner passande för trycksaker.

Textförslag / Text suggestions

Följande textförslag får gärna användas i samband med att projektet presenteras eller i publikationer:

InfraSweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar olika intressenter från industri, akademi och institut mot visionen att uppnå en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045. www.infrasweden.nu.

InfraSweden is a national Strategic Innovation Program (SIP), jointly funded by Sweden’s Innovation Agency (Vinnova), the Swedish Research Council for Sustainable Development (Formas) and the Swedish Energy Agency. Within InfraSweden collaborate stakeholders from industry, academia and research institutes towards the vision of a sustainable transport infrastructure that supports the transition towards the 2030 Agenda and will achieve climate neutrality by 2045. www.infrasweden.nu/english

Detta [arbete/projekt] har utförts inom ramen för InfraSweden, a strategiskt innovationsprogram finansierat gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet har finansierats av Vinnova enligt diarienummer [xxxx-xxxxxx].

This [work/project] was carried out within InfraSweden, a strategic innovation program jointly funded by Sweden’s Innovation Agency (Vinnova), the Swedish Research Council for Sustainable Development (Formas) and the Swedish Energy Agency. The project was funded by Vinnova under the grant no. [xxxx-xxxxxx].

Vid projektavslut

Projektavslut rapporteras både till Vinnova och till InfraSweden.

De projekt som genomförs inom ramen för InfraSweden bidrar till programmets resultat och effekter. Vi på InfraSweden är därför angelägna om att ni delar projektrapporter, uppnådda resultat och erfarenheter samt eventuella planer för fortsättning med oss på InfraSwedens programkontor löpande.

InfraSweden använder slutrapporten för dokumentation på vår projektsida. Indikatorer från rapporten dokumenteras i programmets projektdatabas som används för analys av programmet och uppnådda resultat.

Uppföljning av avslutade projekt görs med hjälp av en enkätundersökning vid två tillfällen för att mäta vilka effekter projekten har mot InfraSwedens programmål.