FAQ: Finansiering av utlysningsprojekt

Här kan du läsa mer om vanliga frågor kring utlysningar, projektstöd och finansiering.

Det är en fråga som vi inte kan ge ett exakt svar på. Projekt som passar in i programmets syfte kommer att ha större chans än de som ligger i gränslandet om fler ansökningar kommer in än det finns budget för. Läs gärna bedömningskriterier i aktuell utlysningstext noga och kolla så att din ansökan besvarar de kriterierna.

Bidragssökande ska vara en juridisk person med ett svenskt organisationsnummer. Internationella aktörer är välkomna att delta i projektet men bidrag beviljas endast till svenska organisationer, vilket också innefattar utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska i så fall vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

För att företag ska kunna söka bidrag, måste ansökan ske tillsammans med en behovsägare som ska delta i genomförande av projektet. Det är dessutom viktigt att projektet utgår från behovsägarens faktiska behov och verksamhet. Vi rekommenderar därför att ni tar kontakt med en behovsägare som är intresserad av att vara med att vidareutveckla eller testa er lösning tillsammans med er.

Det kan mycket väl vara endast en part som söker bidrag men för att projektet ska kunna beviljas krävs fler aktiva projektparter. Minst antal projektparter är ett av de formella krav som måste vara uppfyllda för att ansökan ska kunna bedömas.

Om projektkonsortiet består av två företag, eller annan form av organisation, är det nödvändigt att en av dessa två ska vara projektets behovsägare. För större projekt (mer än 1 Mkr i bidrag) behövs dessutom minst tre projektparter.

Genom att utgå från ett identifierat behov och dessutom engagera behovsägaren i projektet ökar möjligheterna för snabb implementering. Med behovsägare avses intressent som har behov och nytta av lösningen och som kan ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Offentliga och privata beställare, ägare eller förvaltare av transportinfrastruktur, fordonstillverkare, systemägare och byggentreprenörer är exempel på möjliga behovsägare

Ja. Om bidrag från utlysningen ska användas för att finansiera tredje part är det i regel nödvändigt att tredje parten är registrerad och har verksamhet i Sverige. Endast om särskildas skäl finns kan bidrag användas för att anlita en utländsk tredje part.

Ja men de får ej erhålla finansiering (bidrag) genom utlysningen.

Kännedom om marknadens aktörer är en avgörande faktorer för att bilda projektkonsortie. Ta gärna kontakt med InfraSwedens programkontor som kan facilitera och stödja kontakt och matchmaking.

Våra utlysningar är i storleksordningen 15 till 20 miljoner kronor. Ni kan söka för små projekt (12 mån max 1 miljon) eller stora projekt (36 mån med maxgräns utlysningens storlek men få av våra projekt finansieras med över 5 mkr).

InfraSwedens utlysningar finansieras av Vinnova genom projektbidrag som kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Resterade del ska täckas genom medfinansiering. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag. Läs mer om stödberättigande kostnader i avsnitt 4.2 i utlysningstexten, där också hänvisning görs till de styrande reglerna.

Medfinansiering ska helst komma från medverkande projektparter i form av kontanta medel, eller tid och resurser omräknade till kronor. Medfinansiering kan även fås från annan finansiär, t.ex. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF. Observera att offentliga FoU-medel (t.ex. EU-medel) i regel inte kan betraktas som medfinansiering men medel från Trafikverket eller kommuner kan ingå då dessa är transportinfrastrukturens ägare och förvaltare.

En innovationsprocess inom vår bransch tar ofta längre tid än tre år och därför är det vanligt att söka delprojekt.

Nej

Det är inget som vi lägger oss i utan det får deltagande projektparter avtala sinsemellan.

Man kan söka finansiering i flera utlysningar men man kan inte finansiera samma arbetsmoment mer än en gång. Om syftet med extra ansökan är medfinansiering så är det nödvändigt att säkerställa att extra finansieringen är godkänd som medfinansiering, vilket i regel inte är fallet om det rör sig om offentliga FoU-medel. I vilket fall som helst är det nödvändigt att man är tydlig i ansökan om man samtidigt söker annan finansiering och syftet med detta. Det är fullt möjligt att söka finansiering och få bidrag från flera utlysningar om det handlar om olika arbetsmoment.

Det krävs ofta flera aktörer för att nå hela vägen till innovation. Så vårt råd är att börja med projektkonsortiumet. Vilka behövs för att nå hela vägen? Planera projektet tillsammans och kom överens om vem som gör vad och vem som bidrar med vad.

Några snabba tips för att skriva en bra ansökan:

  • Läs utlysningstexten noga
  • Fokusera på och beskriv den potentiella nyttan. Inte bara på projektets kortsiktiga resultat. Vad finns att vinna, tjäna, spara om ni når hela väg till innovation?
  • Samarbeta med relevanta aktörer
  • Beskriv projektets vinster vad gäller jämställdhet och hållbarhet
  • Börja i god tid

Själva ansökan och hur du fyller i den kan du läsa mer om här på Vinnovas sida. Ansökan görs genom Vinnovas intressentportal.

Projektets huvudpart, dvs. koordinator, som står för ansökan. För att påbörja projektet krävs dock s.k. projektpartsgodkännande från samtliga projektparter inklusive koordinatorn. Mall och anvisningar för projektpartsgodkännande skickas av Vinnova när projektet beviljas.

Undvik formaliafel vilket leder till att projektansökan inte kommer upp till bedömning. Se till att ansökan uppfyller de krav som nämns i utlysningstexten. Tyvärr händer det ibland att bra ansökningar faller bort. Exempel på vanliga fel:

  • Att missa att använda mallar för projektbeskrivning, projektreferat och CV
  • Att sökta medel ligger utanför de ramar som är satta i respektive utlysning
  • Fel antal projektpartners
  • Att projektbeskrivningen är kortare eller längre än den ska vara
  • Att projektets medfinansiering inte anges

Se kontaktuppgifter i utlysningstexten. Man kan också alltid vända sig till InfraSwedens programkontor.

I arbetet med ansökan går det bra att vända sig till InfraSwedens programkontor med frågor. I mån av möjlighet kommer programkontoret också att ge stöd genom att öppna sina nätverk så att ni kan finna lämpliga samarbetsparter.

När utlysningen stängt går det inte att ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ansökan bara kompletteras om Vinnova ber om det. Vinnovas bedömningsprocess påbörjas direkt efter att utlysningen stängt. Första steg är att sålla och utesluta de ansökningar som ej uppfyller utlysningens formaliakrav. Ansökningar som uppfyller formaliakraven fördelas bland medlemmar i Vinnovas bedömningsgrupp och den formella granskningen inleds.

Varje ansökan som klarat formaliagranskningen bedöms av flera granskare. Bedömningen görs utifrån de kriterier som står i respektive utlysningstext. Vilka gör bedömningen av ansökningarna? Det är en expertgrupp som består av VINNOVA-anställda och externa bedömare med stor branscherfarenhet. Namnen på dessa är inget som vi kommunicerar ut. Varje ansökan som klarat formaliagranskningen bedöms av flera granskare.

Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar. Men Vinnova lämnar inte ut dessa utan en formell sekretessgranskning i varje enskilt fall. Vinnova sekretessbelägger och lämnar inte ut uppgifter om verksamhet, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

Det beror på antalet ansökningar som kommer in. Statistik från våra tidigare utlysningar visar en beviljandegrad på 20-40%.

Några veckor efter besked om beviljande och kontraktsskrivning med Vinnova.

Behov av lägesrapportering under projektets gång beror på projektets förutsättningar, framförallt dess totala längd. Alla projekt behöver dock skicka även en start- och en slutrapport till Vinnova. InfraSwedens programkontor följer också upp projekten både medan de pågår och när de avslutas.

Man måste söka igen.

The call and the application forms are all in Swedish but the application may be written in Swedish or English.

Yes, you are welcome to write in English if you want to. All the application forms are in Swedish though. Fler frågor?

Har du en fråga som inte besvarats ovan?

Hör av dig till programkontoret!