iBridge – Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

I projektet iBridge kommer en fullskalig digital instrumentering av broar utvecklas och demonstreras. Syftet är att i samverkan med behovsägare dels förstå hur instrumentering bäst kan komplettera manuella besiktningar samt att påskynda industrialiseringen av digitala mät- och besiktningstjänster. Det övergripande målet är att automatisera och tillgängliggöra befintlig kunskap som kan minska infrastrukturägarnas, näringslivets och medborgarnas kostnader för broförvaltning. Behovet är stort; Trafikverket och Sveriges kommuner förvaltar tillsammans över 29 000 broar, därtill kommer enskilt ägda broar samt broar ägda av svenskt näringsliv.

Projektet är en vidareutveckling av följande projekt

Bro över vatten infografik

Kort om projektet

Tidplan:

2020/08/03 - 2021/07/30

Projektansvarig:

IoTBridge AB

Projektledare:

Gunnar Johansson
gunnar.johansson@iotbridge.se

Partners:

KTH

Stockholm Stad

Trafikverket

CNet Svenska AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

IoT BRIDGE

Slutrapport - iBridge

AI upptäckte allvarlig skada på tågbro

Så upptäckte artificiell intelligens sprickan i Vänersborgs klaffbro