Mapping of INFRA Test Sites

Det övergripande syftet med detta projekt var att stödja test- och demonstration av svensk transportinfrastruktur genom att kartlägga nuvarande förutsättningar. Målet var att skapa en helhetsbild av tillgängliga testbäddar inom transportinfrastruktur som finns i Sverige.

Studien och främst kartläggningen var tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag att tillgå vid utveckling av nya tekniker.

Viktiga resultat som projektet gav

I studien har det ingått att kartlägga befintliga och nationella testbäddar samt ge en nulägesbild över utvecklingsmöjligheterna som finns i området framöver genom en fördjupning i ett antal olika teman. Istället för att varje anläggning analyserats för dess nuvarande användning och outnyttjad potential inom transportinfrastruktur har projektet fokuserat på ett antal teman där utvecklingspotential finns. Rapporten visar på dagens tillgängliga anläggningar och möjligheter till ökad demonstration av nya lösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet bidrar till en ökad kunskap om test- och demonstrationsmöjligheter inom transportinfrastruktur. Den visar på vilka anläggningar som finns tillgängliga för ändamålet idag samt vilka möjligheter vi ser framåt.

Upplägg och genomförande

Studien har i huvudsak genomförts genom internetsökningar och intervjuer med personer väl insatta i problematiken kopplad till test och demonstration av nya lösningar kopplat transportinfrastruktur. Utöver författarna har även en referensgrupp använts för att få värdefull input och validera resultaten.

Kort om projektet

Tidplan:

2015/12/15 - 2016/06/16

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Anton van Berlekom (Sweco)
anton.vanberlekom@sweco.se

Partners:

VTI - Statens Väg- & Transportforskningsinstitut

KTH - Kungliga Tekniska Högskolan

Skanska

Peab Anläggning

NCC Sverige

Arlandastad Group

AstaZero

SWECO Society

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport: Kartläggning av Testbäddar

Posterpresentation 2017