Förnyelse med platshärdade flexibla foder erfarenheter och framtida utveckling

Projektet tar avstamp i ett behov från VA-nätets ägare och de entreprenörer som är med i renoveringsarbetet av rörledningar. Då stora delar av Sveriges VA-nät är åldersstiget kommer en större mängd renoveringsarbeten, med efterföljande konsekvenser på trafik och infrastruktur, att behöva genomföras de kommande åren. En vanlig och smidig metod för att minska dessa konsekvenser är renovering genom infodring (relining) med s.k. flexibla foder. Nya aktörer och nya material- och installationslösningar gör dock att kravställningen och upphandlingsprocessen har blivit mer komplicerad.

Syftet med projektet är därför att förtydliga spelreglerna för affärsmässiga upphandlingar så att både ledningsägare och entreprenörer är medvetna om de krav och förväntningar som kan ställas på det flexibla fodrets materialegenskaper, livslängd och kvalité på installationen. Genom att ta ett samlat grepp över både äldre och nya material som installeras på den svenska marknaden kan bättre bedömningar över VA-nätets status och renoveringsbehov göras, och därmed också minska störningar och kostnader för väg- och järnvägsinfrastrukturen. Projektet kommer genomföras i sammarbete med både ledningsägare och företag vilket kommer ge ett helhetsperspektiv på problematiken. Därutöver kommer provföremål från äldre driftsatta flexibla foder att studeras med syfte att bedöma åldringsprocessen, vilket har gjorts i väldigt liten utsträckning nationellt och internationellt.

Genom att ta fram underlag för kravställan vid upphandling av flexibla foder tydliggörs spelreglerna på marknaden, vilket kommer främja val av material och processer som är affärsmässiga och samhällsekonomiskt mest effektiva. Projektet syftar också till att undersöka möjligheter för att ta fram en metod för kvalitetssäkring av nyinstallationer och tillsammans med studien av äldre installerade flexibla foder kan förbättrade bedömningar av drifttillståndet hos VA-nätet göras. Ny data kommer även ge möjligheten till nya beräkningsmodeller för tillståndsbedömning. Det kan förväntas ge ökad kostnadseffektivitet och lägre totalkostnad i transportinfrastrukturinvesteringar.

Industribyggnad med stora rör

Kort om projektet

Tidplan:

2018/04/18 - 2020/12/13

Projektansvarig:

Swerea KIMAB AB

Projektledare:

Love Pallon
love.pallon@ri.se

Partners:

Swerea KIMAB

Swerea SICOMP

RISE Rörcentrum

RISE Urban Water

Renovera VA

Mer information