Automatiserad vägdrift

Automation är ett strategiskt viktigt område i samhället inom de flesta industriella områden. Inom transportområdet går utvecklingen snabbt framåt och demonstratorer bedrivs i omvärlden och i Sverige. Även för arbetsfordon förekommer tester, där begränsade uppgifter i avgränsade miljöer (exempelvis inom gruvindustri och lantbruk) är först att implementeras i löpande verksamhet. Inom detta demonstrationsprojekt kommer automation tas till en ny nivå genom att ta fram ett arbetsfordon för verksamhet i offentlig miljö. Ett fordon tas fram ska kunna köra och navigera självständigt längs en definierad rutt samtidigt som det utför ett arbetsuppdrag och interagerar med omgivningen.

Projektsammanfattning

Projektets syfte är förbättrad arbetsmiljö, ökad resiliens samt minskade säsongsvariationer vid val av hållbara transportslag. Utöver målet att demonstrera arbetsfordonet, finns också målsättningen att hos berörda företag, myndigheter och utförare öka kompetensen om och samverkan kring självkörande fordon i samhällsuppdrag. Långsiktigt projektmål är att helt automatiserat kunna utföra drift av trafikmiljöer för att effektivt och med hög kvalitet erbjuda tillgänglighet och hög trafiksäkerhet året runt samt övervakning och undersökning av ytornas tillstånd. Projektet kopplar till InfraSwedens fokusområde ”Tillståndsbedömning och drift och underhållsmetoder” genom att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. Vidare gör möjligheten att främja de klimatneutrala transportslagen cykel- och gång att även fokusområdet ”Klimatneutral infrastruktur” inkluderas. Med mer frekvent underhåll/avsyning möjliggjort genom förarlösa uppkopplade fordon bidrar projektets föreslagna lösning till fokusområdet ”Integrerade transportinfrastrukturnätverk i samhället” genom kontinuerlig information om vägstatus.

Projektet har tagit fram ett prototypfordon för autonomt vägunderhåll, för en vintersituation respektive en vår/höst-situation. I det aktuella projektet har användningen begränsats till väl avgränsade situationer, vilka identifierats som relevanta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, samt för förbättrad arbetsmiljö. Sverige och svensk fordonsindustri har ambitionen att bli världsledande inom området, vilket tydliggörs genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, provbanan AstaZero och Volvo Personvagnars demonstrationsprojekt Drive Me. Även på tunga off-road-sidan driver faktorer som säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet på arbetet att förädla existerande fjärrstyrning till automation. Det finns mycket goda möjligheter för återanvändning och överhörning av funktioner från bil- och lastbilsbranschen genom omarbetning och anpassning till ny trafik-/situationsutmaning, liksom omvänt med resultaten från detta projekt.

Vidareutveckling sker i följande projekt