Automatiserad vägdrift

Automation är ett strategiskt viktigt område i samhället inom de flesta industriella områden. Inom transportområdet går utvecklingen snabbt framåt och demonstratorer bedrivs i omvärlden och i Sverige. Även för arbetsfordon förekommer tester, där begränsade uppgifter i avgränsade miljöer (exempelvis inom gruvindustri och lantbruk) är först att implementeras i löpande verksamhet. Inom föreslaget demonstrationsprojekt kommer automation tas till en ny nivå genom att ta fram ett arbetsfordon för verksamhet i offentlig miljö. Projektetet kommer att ta fram ett fordon som kör och navigerar självständigt längs en definierad rutt samtidigt som det utför ett arbetsuppdrag och interagerar med omgivningen.

Projektets syfte är förbättrad arbetsmiljö, ökad resiliens samt minskade säsongsvariationer vid val av hållbara transportslag. Utöver målet att demonstrera arbetsfordonet, finns också målsättningen att hos berörda företag, myndigheter och utförare öka kompetensen om och samverkan kring självkörande fordon i samhällsuppdrag. Långsiktigt projektmål är att helt automatiserat kunna utföra drift av trafikmiljöer för att effektivt och med hög kvalitet erbjuda tillgänglighet och hög trafiksäkerhet året runt samt övervakning och undersökning av ytornas tillstånd. Projektet kopplar till InfraSwedens fokusområde ”Tillståndsbedömning och drift och underhållsmetoder” genom att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. Vidare gör möjligheten att främja de klimatneutrala transportslagen cykel- och gång att även fokusområdet ”Klimatneutral infrastruktur” inkluderas. Med mer frekvent underhåll/avsyning möjliggjort genom förarlösa uppkopplade fordon bidrar projektets föreslagna lösning till fokusområdet ”Integrerade transportinfrastrukturnätverk i samhället” genom kontinuerlig information om vägstatus.

Projektet ämnar ta fram ett prototypfordon för autonomt vägunderhåll, för en vintersituation respektive en vår/höst-situation. I det aktuella projektet begränsas användningen till väl avgränsade situationer, vilka identifierats som relevanta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, samt för förbättrad arbetsmiljö. Sverige och svensk fordonsindustri har ambitionen att bli världsledande inom området, vilket tydliggörs genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, provbanan AstaZero och Volvo Personvagnars demonstrationsprojekt Drive Me. Även på tunga off-road-sidan driver faktorer som säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet på arbetet att förädla existerande fjärrstyrning till automation. Det finns mycket goda möjligheter för återanvändning och överhörning av funktioner från bil- och lastbilsbranschen genom omarbetning och anpassning till ny trafik-/situationsutmaning, liksom omvänt med resultaten från detta projekt.

Kort om projektet

Tidplan:

2018/05/01 - 2020/08/30

Projektansvarig:

RISE

Projektledare:

Viveca Wallqvist
viveca.wallqvist@sp.se

Partners:

RISE

CIT

Semcon Sweden AB

Lundberg Hymas AB

Teade AB

Alkit Communications AB

AstaZero AB

Trafikverket

Peab AB

Svevia

Skanska Sverige AB

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Svensk Markservice

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Automatiserad Vägdrift

Teknikdygnet: Autonoma arbetsfordon kan få fler att cykla året om

Chalmers industriteknik: Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

iPerspektiv: Snöfri cykelväg utan fordonsförare

SVD: Vassare vapen mot halkan i sikte

Sveriges Radio Vetenskapsradion: Halkans fiende nummer 1

Sveriges Radio Vetenskapsradion: Nya grepp mot halkan