Systematisk kunskapsspridning för klimatomställning – SKUNK

Bakgrund

Detta projekt bygger vidare på främst följande:

  • Scenarier för branschens klimatomställning framtagna inom forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE)
  • Hindersanalys inom MCE, genomförd av WSP
  • Det enskilda projektet ”Hur störta omständigheternas diktatur i infrastrukturbranschen?” inom Infrasweden
  • Tidigare genomförda möten om möjliga områden för samverkan mellan Infrasweden och MCE

Inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit (MCE) har det gjorts en detaljerad kartläggning av reduktionspotentialer för bygg- och anläggningssektorns utsläpp av växthusgaser. De reduktionsscenarier som tagits fram inom MCE bör kunna användas för att skapa en gemensam, bredare och djupare bild av den utveckling i branschen som måste ske för att nå målet om klimatneutralitet 2045. Den kunskapen kan användas för att hjälpa till att lösa många av de utmaningar som anges i Fossilfritt Sveriges uppföljning.

Syfte, mål och effekter

  • Bred och systematisk spridning av kunskap om möjliga reduktioner av klimatutsläpp i anläggningsbranschen vid olika tidpunkter/utvecklingssteg
  • Bygga vidare på, och koppla ihop, tidigare studier inom Mistra Carbon Exit och Infrasweden med fokus på framtagna detaljerade scenarier för utsläppsreduktioner – en praktiskt användbar ”klimatåtgärdsmeny”
  • Målgruppsanpassning av kunskapen till de verktyg och liknande som målgrupperna använder i det dagliga arbetet, t.ex. AMA Anläggning och kommunala Tekniska handböcker. Fokus på anläggning/infrastruktur i första hand.
  • Kunskapen/informationen ska kunna användas för upphandlingskrav och liknande utan att behöva ha specialkunskap.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att beskriva affärsekosystemet för offentlig gatubelysning, beskrivna utmaningarna med linjära affärsmodeller, kvantitativ uppskatta den ekonomiska och miljömässiga potentialen av byte till cirkulär affärsmodell, samt vägar framåt. Projektet förväntas inleda en omställning mot cirkulära affärsmodeller för offentlig gatubelysning vilket kan bidra till att minska transportsystemets resursanvändning radikalt. Resultaten förväntas kunna bidra till omställningen till cirkulär ekonomi även för andra produktkategorier inom transportsystemet.

Skunk i gräs

Kort om projektet

Tidplan:

2023/09/01 - 2024/12/31

Projektansvarig:

WSP Sverige AB

Projektledare:

Stefan Uppenberg
stefan.uppenberg@wsp.com

Partners:

WSP Sverige AB

Chalmers Tekniska Högskola

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer information