Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden

För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem krävs omställning av dagens samhällsstrukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande. Cirka 80 % av boendes klimatpåverkan är kopplade till transporter till och från bostaden. I Sverige är 60 % av bostadsbeståndet från perioden 1950-1990, då bilen var styrande i stadsbyggandet. Genom att införa mobilitetstjänster som kan ersätta delar av dagens ytkrävande parkeringsanläggningar skulle en stor del av bilresandet i dessa områden kunna styras om till mer hållbara transportsätt. Samtidigt frigörs ytor för nya bostäder och förbättrad boendemiljö.

Syftet med projektet är att uppnå en snabbare omställning av dagens samhällsstrukturer mot ökad resurseffektivitet och minskat bilresande genom att införa mobilitetslösningar som möjliggör omvandling av parkeringsytor i befintliga bostadsområden till nya bostäder och bättre boendemiljöer.

Målet med projektet var att med stöd av akademisk forskning och fallstudier ta fram mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept anpassade efter förutsättningar i tre vanliga stadstyper. I projektet ingick att identifiera drivkrafter och hinder och ta fram strategier för att nå framdrift i omställningen. Behovet av att bygga fler bostäder till lägre kostnad och samtidigt klara en snabb omställning mot ett mer hållbart samhälle är prioriterade utmaningar för kommuner och bostadsbolag över hela Sverige. Projektets resultat skulle kunna bli direkt tillämpbara i många bostadsområden.

Projektets behovsägare

  • Stockholms stad: Trafikkontoret
  • Kommunala bostadsbolag: Svenska Bostäder, Familjebostäder
  • Privata byggaktörer: K2A, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter

Viktiga resultat som projektet gav

Med stöd av forskning och fallstudier har projektet tagit fram transporteffektiva mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept som tillför fler bostäder, mer grönska och tryggare miljö i fyra vanliga stadstyper. Projektet presenterar också strategier och verktyg för genomförande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Rikare grannskap har gett ökad kunskap om den potential som införande av mobilitetslösningar ger i olika stadstyper i form av minskad biltrafik, förbättrad boendemiljö och fler bostäder på de parkeringsytor som frigörs. Projektet ökar även kunskapen om utmaningar och drivkrafter och presenterar strategier och verktyg för att effektivisera markanvändningen och driva på en omställning. Projektets resultat har ställts samman i en handbok som kan fungera som planerings- och beslutsstöd samt som inspiration för kommuner, fastighetsägare, bostadsaktörer och politiker.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av Nyréns, Trivector, RISE och KTH med stöd av en projektgrupp med bostadsaktörer som följt projektet nära i syfte att dela kunskap, erfarenheter och inspiration, generera idéer, utveckla koncept, utvärdera lösningar och förankra och sprida projektets resultat. Fallstudier med förslag till stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar har genomförts i fyra stadstyper. Potential och utmaningar har analyserats. Hinder har identifierats och verktyg för genomförande tagits fram inom områden som juridik, process, affärsmodeller och beteendeförändring.

Bostadsområde från ovan

Kort om projektet

Tidplan:

2021/05/31 - 2022/05/31

Projektansvarig:

Nyréns Arkitektkontor AB

Projektledare:

Katarina Borg
katarina.borg@nyrens.se

Partners:

Trivector Traffic AB & EC2B

Kungliga tekniska högskolan, KTH

Stockholms stad, trafikkontoret

AB Svenska Bostäder

AB Familjebostäder

Knaust & Andersson Fastigheter Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB

Sveafastigheter AB

Laterre fastigheter AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport - Rikare grannskap

Webbsida - Rikare grannskap

Presentation från resultatkonferensen 2022