Produktifiering av överskottsmassor

Mål, syfte och förväntad nytta

Syftet med projektet är att öka användandet av schaktmassor som uppkommer i
anläggningsentreprenader som t.ex. fyllnadsmaterial, för att på så sätt få ned behovet av
masstransporter samt minskad tillförsel av nybrutet material, exempelvis sand-, berg- och
krossmaterial.

För att uppnå det avser vi att:

 • Definiera en eller ett par användningsändamål för massorna, dvs definiera
  tekniska krav, definiera användningsområden och lämplig avsättning samt
  riskbedöma den definierade användningen med avseende på hälsa och miljö.
 • I samverkan med två beställare utveckla och testa ett praktiskt arbetssätt för
  att omvandla överskottsmassor till cirkulära fyllnadsmaterial i pågående
  entreprenadprojekt.
 • Bedöma miljönyttan (klimat- och resursbesparing) i pilotprojekten och
  resonera kring den miljömässiga potentialen för branschen.
 • Sammanställa och kommunicera resultat och lärdomar om vad som är viktigt
  för att lyckas med framtaget arbetssätt som verktyg för en mer cirkulär och
  hållbar masshantering.
  Arbetet avser bygga vidare på metodik och lärdomar från Swerocks arbete med att ta fram
  cirkulära ballastprodukter. Se schematisk illustration av hur Swerock arbetat med att
  definiera användningsområde och riskbedöma ballast, Figur 1.

  Figur 1. Figuren visar schematiskt den konceptuella modellen för riskbedömning avseende framtagen ballastprodukt. Källa: Swerock. Förhoppningsvis leder detta projekt till erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning i anläggningsbranschen samt kan vara ett sätt att prova miljölagstiftningen och produktlagstiftningen på ett konkret sätt. Fokus kommer att ligga på kommunikation och samarbete med beställare och myndigheter. Arbetssättet kommer sedan att kommuniceras inom behovsägarnas organisationer och mynna ut i en rapport för alla att ta del av.

Projektets behovsägare

Projektets behovsägare utgörs av Peab anläggning, Trafikverket och Göteborgs stad.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

 1. Definition av fyllnadsprodukter.
 2. Riskbedömning av produkten avseende hälsa och miljö.
 3. Framtagande av arbetssätt för resursanvändning av massor i entreprenadprojekt.
 4. Test av arbetssättet i två utvalda projekt/testimplementering.
 5. Justera produktsspecifikation och metodik vid behov.
 6. Sammanställa en bedömning av erhållna testresultat och genomföra en utvärdering av
  projektet. Sammanställa erhållna data till dokumentation om produkterna som resurs och
  deras klimatnytta.
 7. Rapportskrivning.
 8. Kunskapsspridning, implementering och kommunikation. Preliminär leveranstid v.14, 2025.
  Vissa arbetspaket kan komma att ske parallellt under projekttiden.

Kort om projektet

Tidplan:

2024/04/03 - 2025/04/03

Projektansvarig:

Peab Anläggning (556568-6721)

Projektledare:

Anna Berg, Peab Anläggning
anna.berg@peab.se

Partners:

Jens Fellevik, Swerock
jens.fellevik@swerock.se

Katja Phelan, Trafikverket
katja.phelan@trafikverket.se

Helena Sandgathe, Göteborgs stad
helena.sandgathe@exploatering.goteborg.se

Mer information