Nya processer och verktyg för klimatanpassad transportinfrastruktur i täta, hållbara städer

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektets syfte är att fungera som en pilotstudie för ett innovationsprojekt med fokus på

  1. organisering och kompetens i planeringsprocesser
  2. ett verktyg för att utvärdera och analysera möjliga klimatanpassningsåtgärder

Det förväntade resultatet är en identifikation av behov av kunskap och kompetens hos olika behovsägare för att kunna stärka klimatanpassningsperspektiven i planering av transportinfrastruktur.

Detta kommer att ske på två sätt:

  1. Genom en fallstudie med Trelleborgs kommun
  2. Genom ett antal workshops med projektets referensgrupp

Tillsammans fungerar de två delarna kompletterande genom att utforska ett konkret fall i detalj och att formulera frågeställningar och behov tillsammans med en brett sammansatt referensgrupp. Det långsiktiga resultatet av projektet är att lägga grunden för ett större forsknings- och innovationsprojekt där kunskapen som inhämtas i förstudien kan appliceras hos fler behovsägare

Projektets behovsägare

Projektets huvuddel är en fallstudie med Trelleborgs kommun, där den pågående planeringen av en ny och flyttad hamn, med tillhörande infrastruktur, står i centrum av den fysiska planeringen. Tillsammans med en referensgrupp kommer insikterna från fallstudien utgöra grunden för ett fortsatt och uppskalat forsknings- och innovationsprojekt med klimatanpassad och hållbar transportinfrastruktur i fokus.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Projektet består av fem arbetspaket:

  1. projektledning och -dokumentation
  2. kunskapssammanställning
  3. fallstudie: planeringsprocesser
  4. fallstudie: planeringsverktyg
  5. referensgrupp.

Projektets konkreta leverans kommer bestå av slutrapport till InfraSweden och Vinnova, men målet är att lämna in en större projektansökan efter projektets avslut.

Knapp vid övergångställe

Kort om projektet

Tidplan:

2023/05/16 - 2024/05/15

Projektansvarig:

VTI

Projektledare:

Jens Portinson Hylander
jens.portinson.hylander@vti.se

Partners:

Trelleborgs kommun, Johannes Hagström
johannes.hagstrom@trelleborg.se

Borås stad, David von Sydow
david.vonSydow@boras.se

Botkyrka kommun, Gunilla Isgren
gunilla.isgren@botkyrka.se

Länsstyrelsen Skåne Län, Pär Persson
par.persson@lansstyrelsen.se

Mer information