Långsiktig finansiering av samverkansarena för en klimatneutral anläggningssektor

InfraSweden arbetar för en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och målet att nå klimatneutralitet 2045. Verksamheten bygger i stor grad på att skapa en arena och en möjlighet för att kraftsamla och ta till vara på den utvecklingspotential som finns inom transportinfrastrukturområdet. Som ett i led i arbetet att skapa en arena har programmet under drygt 2 år finansierat ett beställarnätverk ”En klimatneutral anläggningssektor” där aktörer från hela ekosystemet diskuterar angelägna frågor med utgångspunkt i beställarnas aktuella utmaningar. Detta initiativ har stor potential att fungera som ett långsiktigt stöd i anläggningssektors utvecklingsarbete mot målet som ska nås senast 2045. InfraSweden beräknas bara finnas kvar i några år till varpå vi nu påbörjat arbetet att hitta en mer långsiktig finansieringsmodell för en samverkansarena.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att bygga vidare på InfraSwedens initiativ med beställarnätverket ”En klimatneutral anläggningssektor” och skapa förutsättningar för en långsiktig samverkansarena. Målet med projektet var att hitta en eller flera aktörer som vill fortsätta finansiera Beställarnätverket och ta vid efter InfraSwedens avslut. Det visade sig vara svårt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet visar att det inte finns någon given aktör som har rätt förutsättningar att ta vid finansieringen av beställarnätverket vid tidpunkten för studiens genomförande (våren 2024). Flera aktörer, däribland Naturvårdsverket, Vinnova och Adda visar stort intresse och engagemang men de ser i nuläget inga möjligheter. Nystartade och framtida Impact Innovation program kan också vara möjliga finansiärer.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts av upphandlade konsulter genom dialoger med ett knappa tiotal aktörer (Trafikverket, Byggföretagen, Vinnova, SBUF, SKR, InfraSweden, Viable cities) samt en skrivbordsundersökning där nyss nämnda samt ytterligare ett antal aktörers möjligheter att finansiera ett fortsatt arbete har undersökts. Därtill har konsulterna haft fem arbetsmöten där olika alternativ och vägar framåt diskuterats.

Kort om projektet

Tidplan:

2023/09/01 - 2024/04/30

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Camilla Byström
camilla.bystrom@abe.kth.se

Partners:

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport: Erfarenheter från Beställarnätverket och vägar framåt

Bilaga till slutrapport - Aktörsanlys