Kartläggning av kommuners och regioners utmaningar inom transportinfrastruktur och innovationer

Projektets syfte var att kartlägga kommuners och regioners utmaningar vad gäller transportinfrastruktur och se över möjligheterna att ta tillvara på engagemang och initiativ. Ytterligare syfte med projektet var att kunna hitta nya partners och arenor för kommande projekt inom programmet. Målet var att få insyn i kommuners och regioners utmaningar i deras roll som ägare av transportinfrastruktur samt identifiera möjligheter som finns för nya innovationer utifrån kommuners och regioners behov.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets rsultat visar bl.a. att kommunernas gemensamma utmaning är ”hur får man det att hända?” – Alla är öppna för att vara parter i innovationsprojekt. För fortsatt arbete ska man helst fokusera på kommunerna eftersom regionerna har begränsad rådighet över sin hårda infrastruktur.

  Långsiktiga effekter som förväntas

  Programmet ska söka upp kommunerna och sprida goda exempel Effekter från projektet är bättre kunskap, möjlighet att anpassa programmets kommande projekt samt potentiellt nya partners och arenor for programmet att verka i.

  Upplägg och genomförande

  Projektet har utförts som intervjustudie med tjänstemän och politiker från 10 kommuner, 5 regioner och SKL. Sammanlagt 19 tjänstemän och 8 politiker har intervjuats. Utifrån intervjuerna har kommunernas och regionernas största utmaningar identifierats och diskussion förts om hur dessa kan avhjälpas med hjälp av innovationer. Även möjliga ”dröminnovationer” diskuterats. Avslutningsvis har man diskuterat kring kännedom om SIPar och deras möjlighet att bidra.

  Kort om projektet

  Tidplan:

  2019/02/01 - 2019/11/28

  Projektansvarig:

  KTH

  Projektledare:

  Camilla Byström
  col@kth.se

  Partners:

  KTH Kungliga Tekniska Högskola

  Mer information

  Publikationer och bakgrundsmaterial

  Slutrapport Kartläggning av kommuners utmaningar med transportinfrastruktur och innovationer