Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Inom flera innerstadsområden i större städer råder restriktioner avseende fordonens vikt och längd vilket ofta begränsar lastförmågan hos de fordon som utför massgodstransporter, det vill säga transporter av exempelvis jord, grus, sten, sand, rivningsmassor, betong och asfalt. Detta innebär att en stor del av de aktuella transporterna inte kan utföras på ett effektivt sätt.

Tidigare studier utförda av Transportforsk (TFK) har visat att det finns en stor potential att effektivisera massgodstransporterna i städer, men har samtidigt identifierat ett flertal faktorer som försvårar realiseringen av de åtgärder som krävs för att effektivisera dessa transporter. Ett hinder är bristen på omlastnings- och rangeringsplatser vilket medför att fordonen vanligen kör med begränsad last under hela sträckan trots att restriktionerna endast gäller under ett kort avsnitt av sträckan.

Denna studie ska, genom litteraturstudier, fallstudier samt en workshop ta fram lösningar till hur hindren kan övervinnas med fokus på förändring av infrastruktur och utveckling av transportsystemet för att möjliggöra en effektivisering av massgodstransporterna vilket kan öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften.

Lastbilar kör på väg

Kort om projektet

Tidplan:

2016/12/01 - 2018/04/30

Projektansvarig:

TFK- TransportForsK AB

Projektledare:

Angelika Treiber
angelika.treiber@tfk.se

Partners:

TFK

Skanska Asfalt och Betong AB

Volvo Group Trucks Technology

Sveriges Åkeriföretag

CeDe Group

Stockholms stad

Trafikkontoret

NCC

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Infrastrukturlösningar för massgodstransporter

Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer

Rapport - Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer