Effekt av miljövänliga transporter

Syftet med projektet var att studera effekten av tunga fordon på vägars strukturella tillstånd. Målet har varit att utvärdera hur uppmätt tillståndsutveckling kan nyttjas för att verifiera bärighet samt optimera potentiella förstärkningsåtgärder som erfordras för DK4 vägar.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utfört rullande bärighetsmätning samt jämfört resultaten med traditionell FWD-mätning. En förfinad bedömning av bärigheten kan möjliggöra att en större andel av vägnätet kan upplåtas för miljövänliga transporter vilka är en väsentlig del i att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

BK4 möjliggör fler miljövänliga transporter. Innan vägarna kan upplåtas för de tyngre fordonen krävs utvärdering av vägens strukturella tillstånd samt eventuellt förstärkningsbehov. I dagsläget är ca 20% av det strategiska vägnätet upplåtet för 74 tons fordon, vilket succesivt skall ökas fram till 2029. Studien visar att rullande bärighetsmätning (TSD) är en användbar metod för utvärdering av strukturellt tillstånd, samt särskilja partier med låg respektive hög bärighet. Vidare studier rekommenderas för att beakta temperaturgradienter samt fuktinnehåll i vägkroppen.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvärderat två olika utrustningar för rullande bärighetsmätning, TSD (Greenwood) och Raptor (Dynatest). Mätningar av deflektioner och IRI har utförts på starka respektive svaga vägöverbyggnader. Genomförda mätningar kompletterar tidigare mätningar för att kunna utvärdera effekt över tid. Överbyggnader bestående av såväl asfalt samt betong har analyserats. Vidare har två svenska provsträckor inkluderats i analysen. Både elastisk- samt viskoelastisk analys har genomförts. Projektet har haft nära samarbete och kunskapsutbyte med Norge, Polen samt USA.

Lastbil

Kort om projektet

Tidplan:

2017/12/01 - 2023/01/28

Projektansvarig:

Skanska

Projektledare:

Roger Nilsson
roger.nilsson@skanska.se

Partners:

Trafikverket

Statens Vegvesen

NCC

Peab

Roadscanners Oy

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport_SBUF-rapport 13427 Effekt of miljövänliga transporter

Presentation från resultatkonferensen 2022