Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Projektidé Digital geoteknisk förvaltningsplattform korades till vinnare i tävlingen Infra Awards 2021. Med jury-motiveringen: Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på ett utbrett problem inom bygg-och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred implementering.

Funktion

Utveckling av en digital plattform baserad på en befintlig databas för förvaltning av all geotekniskt relaterad information, tillgängliggjord via en vanlig webläsare. Plattformen erbjuder interaktiv visualisering av både undersökningsdata, geokonstruktioner och tolkade geomodelleri 3D. På så sätt tillgängliggörs all relevant geoteknisk information enkelt för alla aktörer. Det enkla tillgängliggörandet av all undermarksinformation är ett starkt bidrag till den sociala delen av hållbarhetsaspekten.

Målgrupp

Exempel på aktörer inomundermarksdisciplinerna är medarbetare inom disciplinerna geoteknik, berg, grundvatten och förorenad mark hos Trafikverket och andra beställare och projekterande konsulter och entreprenörer. Även aktörer som myndigheter och sakägare kommer att ha stor nytta av att enkelt ha tillgång till geomodeller och tillhörande data, tex vid tillståndsärenden och vid samråd.

Behov som löses

Kontinuerlig kontroll på befintliga geotekniska undersökningar, geomodeller samt installerade grundläggningar, förstärkningsåtgärder, energibrunnar o dyl. Den samlade geotekniska informationen möjliggör i förlängningen också samkörning med tex skadeinventeringar för analys av orsakssambandoch förväntade framtida datamängder från olika typer av sensorer. En digital geoteknisk förvaltningsplattform som kontinuerligt uppdateras och ger full överblick över all geotekniskt relaterad undermarksinformation har stor tillämpning i alla skeden –från tidigt planeringsskede, via projektering och byggande till förvaltning av färdig anläggning.

Personer på byggarbetsplats / geoteknik

Kort om projektet

Tidplan:

2022/09/01 - 2023/04/30

Projektansvarig:

Tyréns AB

Projektledare:

Mats Svensson

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport -Digital geoteknisk förvaltningsplattform