BIG BRO – Beslutsstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur

Tidiga beslut i byggprojekt måste ofta tas baserat på underlag som är behäftade med stora osäkerheter. Det gäller såväl nybyggnad som vid reparation och underhåll, där sådana beslut riskerar att leda till förseningar och oväntade kostnader.
Metoder för identifiering av osäkerheter och hur dessa kan reduceras finns tillgängliga men tillämpas sällan i verkliga projekt. Beslutsstödjande metoder kan t.ex. utformas med avseende på byggskedet för den utförande entreprenören eller utformas för planering av underhållsåtgärder på ägar- eller utförandenivå.

Projektets syfte och slutgiltiga mål är att utveckla ett nytt system/ramverk för beslutsstöd som kan användas för att kunna ta rationella och vetenskapligt grundade beslut angående underhållsåtgärder av konstruktioner eller garantera funktion vid nyproduktion.
Projektet kommer att genomföras genom “state-of-the-art” och “state-of-the-practice” omvärldsanalys, kritisk utvärdering av befintliga koncept, utveckling av nytt teoretisk ramverk, utveckling av metoder och riktlinjer; och spridning och utnyttjande av ny kunskap.
Ramverket kommer att utnyttja kunskap från olika områden såsom mätning och övervakning, provning, avancerad modellering och tillförlitlighetsanalys.

Denna helhetssyn kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur. Det inkluderar datadrivna underhållsmetoder för transportinfrastruktur eftersom beslutet bygger på omfattande data som erhållits genom t.ex. övervakning. Projektet kommer att resultera i ett ramverk, som kan ses som ett nytt bedömningsverktyg för tillståndsförändringar i transportinfrastruktur.

Vidareutveckling i senare projekt

Big Bro logga