Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Projektet ville verifiera den bullerdämpande effekten av en ny innovativ dämpare för bullerskärmar gällande tågbuller. Produkten, som heter Wavebreaker, är patentsökt i december 2018 och erbjuder en helt ny teknik på bullerdämpningsmarknaden med positiva ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Den accelererande urbaniseringen, som är ett globalt fenomen, ställer höga krav på utbyggnad av kommunikationer och bostäder. Detta leder till allt större behov av hållbara lösningar för att upprätthålla goda ljudmiljöer till lägre kostnader.

Projektets syfte var att verifiera Wavebreakers bullerdämpande effekt i pilotprojekt, som ett fältprov med akustiska mätningar, tillsammans med slutkunder. Arbetet skulle ge råd om hur resultatet ska användas i befintliga beräkningsmodeller för buller så att produkten kan rekommenderas och lösa bullerutmaningar i framtida infrastrukturprojekt och befintliga miljöer.

Trafikverket säger i sin nationella plan 2018-2029 att >2 miljoner människor är utsatta för buller över riktvärden idag. Det är ett känt faktum att det finns bevisade hälsoeffekter av buller, bl.a. ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. WHO rapporterade tidigare i år att 10 000 människor/år dör en för tidig död i Europa pga trafikbuller. Wavebreaker kommer att innebära bättre ljudmiljö för människor, och därmed bättre folkhälsa, samt möjliggöra en hållbar utveckling av kommunikationer nära bostäder.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har genom akustiska lab- och fältprov hos slutkund verifierat dämpningen av Wavebreaker för tågbuller samt utrett potential för vägtrafikbuller. Potential att förbättra ljudmiljön i infrastrukturprojekt och i befintlig miljö till lägre kostnader har verifierats. Projektet kopplar till Fokusområde 3, ”Konstruktionslösningar och byggmetoder” för en hållbar och säker transportinfrastruktur genom att produkten nu visat en alternativ bullerdämpande lösning som möter kundernas krav till lägre kostnader för samhället.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har verifierat Wavebreakers bullerdämpande effekt i pilotprojekt, genom både laboratorie- och fältprov tillsammans med slutkund. Verifieringsprojektet har gett underlag till råd om hur resultatet ska användas i befintliga beräkningsmodeller för buller. Förväntad effekt är en ny tillgänglig metod för att lösa bullerutmaningar i framtida infrastrukturprojekt och befintliga miljöer. Användandet av produkten innebär lägre kostnader för bullerskydd jämfört med alternativa metoder samt ökad hållbarhet sett över minst 40 år.

Upplägg och genomförande

Genomförandet gjordes i tre steg:

  1. En tidig prototyp till lägre produktionskostnad för tidig verifiering och för reducering av teknisk risk. Detta ledde till mindre justeringar i design men även verifiering av måluppfyllelse. Projektpartnern RISE utförde labprov enligt internationell standard i januari 2020.
  2. Verktyg för serieproduktion beställdes hösten 2020. Intrimning och provmontage utfördes och därefter akustiska fältprov i augusti 2021.
  3. Kundnyttan verifierades genom workshops med slutkund.
Järnväg

Kort om projektet

Tidplan:

2019/04/11 - 2021/11/08

Projektansvarig:

Wavebreaker AB

Projektledare:

Tony Johansson
tony@wavebreakerab.se

Partners:

Wavebreaker AB

RISE

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Wavebreaker – a new innovative interference sound damper for railway noise. Baltic Nordic Acoustics Meeting BNAM 2021

Wavebreaker Hemsida