Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott

Underjordiska rörledningar är en väsentlig del av transportinfrastrukturen globalt och i Sverige. Skador som uppkommer på rörledningar som korsar järnvägsvallar och åtföljande ledningsbrott får stora konsekvenser för samhället och industrin både vad gäller direkta och indirekta kostnader. skadorna som uppkommer på ledningar genom banvallar är sker genom komplexa processer som påverkas av många faktorer, både statiska (t.ex. rörmaterial, rördiameter, ålder och jordarter) och dynamiska (t.ex. trafikbelastning och andra omgivningsfaktorer). Därför är en kontinuerlig och korrekt tillståndsbedömning av ledningar genom dessa banvallar väsentlig för drift- och underhåll.

Syftet med denna studie är att identifiera felmoder och dess konsekvenser där ledningsnätet korsar järnvägen. Dessutom kommer projektet att identifiera lämpliga tekniker och metoder för tillståndsövervakning, diagnostik och prognostisk för att kunna sätta in rätt åtgärder för att förlänga livslängden i nuvarande infrastruktur.

Felmoderna kommer att analyseras och klassificeras med hjälp av historiska feldata och kvalitativ data från intervjuer med infrastrukturförvaltare. Dessutom kommer analyser att utföras för att identifiera konsekvenserna av rörledningsbrott och undersöka bakomliggande rotorsaker. Baserat på analysen av felmoder, genomförs prediktiva analyser för att främja tillståndsbedömning och strategier för underhåll av rörledningar. Lösningar för reparation, utbyte och modifiering kommer också att rekommenderas för att öka driftsäkerheten i ledningsnätet och minska riskerna och driftkostnaderna för rörledningar som korsar järnvägsbanvallar.

Rör grävs ner i marken

Kort om projektet

Tidplan:

2016/10/01 - 2018/09/30

Projektansvarig:

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare:

Amir Garmabaki
amir.garmabaki@ltu.se

Partners:

LTU

Järnvägstekniskt Centrum

Dag&Nät

Aarsleff Rörteknik AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur (PipeXrail)

Underjordiska rörledningar och järnvägsinfrastruktur – Konsekvenser och begränsning av ledningsbrott