Transformativ infrastruktur – Innovationstävling

Projekttitel: Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Det strategiska innovationsprogrammet, InfraSweden2030, tillsammans med anläggningsbranschen (beställare, konsulter och entreprenörer) samt materialindustrin blev tillfrågade av Naturvårdsverket med flera svenska myndigheter (Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtanalys samt stiftelsen Mistra) om att inkomma med ansökan om deltagande i rubricerad tävling. Ansökan beviljades av Naturvårdsverket.

Tävlingens målsättning var att de deltagande lagen skulle komma fram med förslag som bidrar till:

 • Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser inom basmaterialindustrin (Bibliotek av tekniker och lösningar)
 • Åtgärdsförslag för implementering
 • Policyinnovationer/ policy design
 • Nya tävlingar för andra industrisektorer eller andra miljöaspekter

Tävlingen bedrevs mellan två lag om 10-15 st lagmedlemmar per lag. Respektive lag bestod av lagmedlemmar som normalt inte samverkar vilket var viktigt för att åstadkomma en öppen innovationsmiljö inom respektive lag genom att bryta ”corporate walls”.

Tävlingen utformades enligt följande moment:

 1. Identifikation av 3-5 st byggnadsmaterial/-verk/-moment, såsom betong, asfaltsbeläggning, stål, tunnel, bro, transporter etc, i Öresundsförbindelsen som påverkar utsläppen av växthus-gasutsläppen mest
 2. Efter val av byggnadsmaterial/-verk/-moment beräknas schablonmässigt det faktiska CO2-utsläppet i produktionen på 1990-talet, det beräknade CO2-utsläppet för produktion med da-gens kända tekniker
 3. Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning av växthusgaser genom tillämpning av nya material, produktionsmetoder, processer, regelverk och policyer, med sikte på ”Tillgängligt 2030 för att nå målet nollutsläpp 2045”
 4. Identifikation av potentiella barriärer för möjliggörande av utsläppsminskningar
 5. Upprättande av strategier för hur möjliga utsläppsminskningar enligt ovan ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras. Om utsläppsminskningar inte kan åstadkommas med ”ny känd teknik”- kommer idéutveckling för helt nya innovativa koncept att läggas till paletten över lösningar.

Viktiga resultat som projektet gav

Det strategiska innovationsprogrammet, InfraSweden2030, har tillsammans med anläggningsbranschen (beställare, konsulter och entreprenörer) samt byggmaterialindustrin genomfärt en tävling som syftar till att uppnå nollutsläpp av växthusgaser inom industrin. Tävlingen har initierats av Naturvårdsverket med flera svenska myndigheter. Tävlingens målsättning var att lagen skulle komma fram med: Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser; Åtgärdsförslag för implementering; och Förslag på förbättringar av eller nya innovationsfrämjande lagar, regler etc

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultetet redovisas i 13 st koncept som kommer hela branschen till del. Vinnare har korats i två katergorier. Transformativ helhetslösning och hotspot. Vinnande ”helhetslösning” är en ormformad bro, i klimatpositiv stål- och betongkonstruktion med bikakestruktur, som sparar material och producerar energi. Ett koncept som reducerar 304 000 ton koldioxid. Vinnande ”hotspot” är en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av koldioxid och kalk från havet. Konceptet innehåller även nya byggprocesser och nya affärs- och finansieringsmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet/tävlingen har genomförts vid 5 st internat och ett flertal andra möten i enlighet med följande process:

 1. Diskussion om grundutmaningen
 2. Identifikation av ”hotspots”, som påverkar växthusgasutsläppen mest
 3. Val av scenarios för att nå noll-utsläpp
 4. Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning
 5. Identifikation av barriärer för möjliggörande av nollutsläpp/netto-positiv förbindelse.
 6. Upprättande av strategier för hur möjliga resultat ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras.