Resurseffektiva underhålls- och reinvesteringsstrategier via underhållstabeller

Mål, syfte och förväntad nytt

Syftet med projektet är att utvärdera resurseffektiviteten i strategier för järnvägsunderhåll och
-reinvesteringar via underhållstabeller. Målet är att tabellerna ska kunna användas av Trafikverket för att identifiera och prioritera underhålls- och reinvesteringsaktiviteter baserat på deras ekonomiska effektivitet, inklusive miljöeffekter och andra externa kostnader. Med underhållstabellerna kan utvärderingar av underhålls- och reinvesteringsstrategier genomföras för olika delar av järnvägsnätet – det vill säga för delar (standardelement) med olika spåregenskaper, trafik och underhållsbehov. Utvärderingsverktyget kan fyllas med resultat för delar av järnvägsnätet som utgör ett eller flera kontraktsområden för underhåll. Därmed har resultaten en betydande potential att omsättas i praktiken.

Projektets behovsägare

Trafikverket.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Projektet består av fyra arbetspaket (AP). Standardelement och underhållsstrategier specificeras i AP1 som också inkluderar analys och beskrivning av data för dessa element och strategier.

Resultaten från AP1 används som indata i de andra arbetspaketen. Modeller för så kallade tid-till-händelse-analyser specificeras och skattas i AP2, medan AP3 simulerar långsiktig nedbrytning av spår. Resultaten från de ekonometriska och ingenjörsmässiga modellerna i AP2 respektive AP3 utgör underlag för AP4 som utvärderar kostnader under anläggningens livscykel, inklusive externa kostnader såsom miljöeffekter från livscykelanalyser, kapacitetskostnader för underhåll och kostnader för trafikstörningar.

Kort om projektet

Tidplan:

2024/04/03 - 2027/04/02

Projektansvarig:

Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI)

Projektledare:

Kristofer Odolinski, VTI
kristofer.odolinski@vti.se

Partners:

Trafikverket, Per-Olof Larsson-Kråik
per-olof.larsson-kraik@trafikverket.se

Kungliga Tekniska Högskolan, Sebastian Stichel
stichel@kth.s

Linköpings Universitet, Abderrahman Ait Ali
abderrahman.ait.ali@liu.se

Mer information