Regelverkshinder för innovativa lösningar för GC-vägar

Omfattande regelverk som utvecklas långsamt är en utmaning och lyfts ofta som ett hinder för innovation, och beprövade lösningar väljs i och med att det är möjligt att göra ”copy/paste” på tidigare genomförda projekt. Detta skapar hinder för introduktion av nya lösningar och innovationer och innebär att stora kostnader krävs för att överstiga hindren och bryta igenom. Syftet med detta projekt är att tydliggöra regelverkshinder för användning av innovativa lösningar för utformning av GC-vägar, samt att visa hur sådana hinder kan lösas så att innovativa lösningar kan integreras i befintliga plan-och projekteringsprocesser. Detta görs genom att utgå från ett befintligt förfrågningsunderlag (FU) för en upphandlad entreprenad för att bygga gång-och cykelväg (GC-väg) och kartlägga vilka hinder som finns i regelverk för att FU hade kunnat öppna upp för att utföra GC-vägen med en alternativ, innovativ lösning med stora klimatfördelar, som upphöjd GC-väg i trä. Tanken är att ett sådant tydliggörande av regelverkshinder kan leda till snabbare och större acceptans och högre omställningstakt.

Skylt gång/cykel-bana

Kort om projektet

Tidplan:

2022/09/01 - 2022/12/31

Projektansvarig:

WSP

Projektledare:

Stefan Uppenberg

Partners:

Modularcycling

Skellefteå kommun

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport - Regelverkshinder för innovativa lösningar – Fallstudie GC-vägar i Trä