Rationella och effektiva markundersökningar för industrialiserat byggande av nya järnvägar

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektet syftar till att utveckla och testa en metodik för rationella förundersökningar för effektivt industrialiserat byggande av järnväg. Det ska ske genom att göra det möjligt att göra det snabbare, enklare och billigare att producera en geologisk och geoteknisk prognos som är tillräckligt detaljerad för att kunna börja miljöpröva, kostnadsberäkna och riskbedöma projektet. Prognosen ska tillhandahålla ett underlag för planerings- och konstruktionsarbetet, för att i ett följande mer detaljerat steg kunna välja rätt grundläggningsklass ur en begränsad och standardiserad uppsättning sådana. Delar i detta är att komprimera tiden för stråkval, översiktliga undersökningar och detaljundersökningar, att genom integrerade och samtidiga undersökningar undvika flera besök på platsen samt att genom ett automatiserat och standardiserat angreppssätt undvika sena och dyra kompletteringar. Detta projekt har fokus på stråkval och framtagande av projekteringsunderlag.

Syftet är också att arbeta med en process för strukturerad hantering av alla förunder-sökningsdata i digitala databaser som ska vara levande och uppdateras successivt. Detta gäller inte bara förundersöknings- och byggskedena, utan uppdatering och underhåll av databasen ska kunna fortsätta även i driftskedet, då sådan information kan var av stort värde för underhållsarbetet och vid framtida ombyggnader eller utbyggnader av anläggningen.

Projektmålet är att visa på ett sätt att snabbt och effektivt ge tillräcklig information om de ingenjörs¬geologiska, hydrogeologiska och geomekaniska förutsättningarna för att kunna fatta välunderbyggda beslut. Vidare ingår en riskbedömning för att arkeologiska lämningar ska påträffas i linjen. Den stegvist uppbyggda processen syftar till att tids- och kostnadsoptimera insatsen i varje steg. Nya innovativa tekniker för att samla in och hantera data, exempelvis osäkerhetsbaserade modeller, innebär en rationell och syste¬matisk utvärdering av tillgänglig information i varje steg. En ändamålsenlig geodatabas gör att informationstillskottet kan nyttiggöras snabbare. En systematisk datainsamling med följande utfall i form av grundläggningsprognoser ger också ett bra underlag för maskinlärning, som kan användas i anslutande projekt.

Den övergripande nyttan med projektet är att möjliggöra implementeringen av Nya Stambanor med ett industrialiserat storskaligt upplägg där förundersökningar stegvis görs över stora områden och anpassas till en ny planprocessmetodik och upphandlingssteg för nära samverkan med industrin. Trafikverket och alla aktörer som är involverade i planerings- och byggprocessen, får nytta av resultaten, samt i förlängningen hela det svenska samhället. Följande specifika resultat förväntas:

  • En anpassad tids- och kostnadseffektiv metodik för förundersökningar inför industriellt byggande av järnväg.
  • Minimering av risken för omfattande fördröjningar och kostnadsökningar vid byggande av järnväg genom att i rätt skede identifiera ingenjörsgeologiska, hydrogeologiska, geotekniska och arkeologiska riskfaktorer.
  • En genomtänkt digitaliserad hantering av alla förundersökningsdata i databaser med visualiseringsverktyg, tillsammans med befintliga byggnader och anläggningar, som gör dem lättillgängliga för beslutsfattare, konsulter, entreprenörer och allmänhet.

Projektets behovsägare

Entreprenadföretag såsom Skanska, NCC och PEAB är behovsägare som kan tillämpa projektresultaten i sin arbetsprocess. Trafikverket är behovsägare i egenskap av beställare av ny järnväg

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

AP1. Integration av data i geodatabaser med visualiseringsverktyg;
AP2. Ingenjörsgeologisk och geoteknisk analys och prognos;
AP3. Arkeologisk terränganalys;
AP4. Drönarburna undersökningar;
AP5. Markbaseradeundersökningar;
AP6. Analys, utvärdering och rapportering.

Kort om projektet

Tidplan:

2022/05/31 - 2025/05/30

Projektansvarig:

Lunds universitet

Projektledare:

Tina Martin, Lunds universitet
tina.martin@tg.lth.se

Partners:

Skanska Sverige AB, Lennart Stenman
lennart.stenman@skanska.se

SGU, Mehrdad Bastani
Mehrdad.Bastani@sgu.se

Uppsala universitet, Karl-Johan Lindholm
johan.lindholm@arkeologi.uu.se

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

InfraSwedens resultatkonferens, okt 2022