Patenterade innovationer och uppfinningar inom transportinfrastruktur

Genom att samla information om patenterade innovationer inom transportinfrastrukturområdet syftade projektet att dels underlätta prioritering av FoI-satsningar inom InfraSweden2030, dels skapa en informationskälla för branschens aktörer i deras utvecklingssatsningar. Projektets mål var att för InfraSweden2030:s fem fokusområden sammanställa relevanta patentpublikationer under senaste 25 åren.

Viktiga resultat som projektet gav

Efter en kartläggning av patentpublikationer på internationell basis har ca 850 patent identifierats som relevanta för InfraSweden2030:s fokusområden. En patentlista har sammanställts för respektive fokusområde inom InfraSweden2030. För de flesta patent är informationen på listan länkad till inernationell patentdatabas där detaljerade uppgifter om patentet kan inhämtas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Patentlistorna kan utgöra en viktig informationskälla för framtida FoI-prioriteringar inom InfraSweden2030 och för branschens aktörer.

Upplägg och genomförande

En karta med lämpliga sökord för respektive fokusområde inom InfraSweden2030 togs fram. Dessa tillsammans med standardiserade patentklasser utgjorde basen för patentsökning i flera internationella patentdatabaser. Sökningen gjordes för ett fokusområde åt gången och resultatet sammanställdes i en rapport i form av patentlista. I de flesta fall länkas informationen i patentlistan till patentdatabas där detaljerade uppgifter om patentet kan inhämtas.

Kort om projektet

Tidplan:

2017/02/01 - 2018/07/29

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Fredrick Lekarp, KTH
lekarp@kth.se

Partners:

Kungliga Tekniska Högskolan

Lunds universitet

Trafikverket

RISE CBI Betonginstitutet AB

Peab Anläggning AB

NCC Sverige AB

Föreningen Byggföretagen i Sverige

Mer information