Nollmätning för InfraSweden2030:s långsiktiga mål

Projektets målsättning var att skapa bättre förutsättningar för InfraSweden2030:s måluppföljning
genom att undersöka mätmetodik för uppställda mål och göra nollmätning för programmets
startår 2015. Målet var att för utpekade programmål i färdplan och effektlogik göra en nollmätning vid basåret 2015 då programmet startade.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har resulterat i en översyn av samtliga utpekade indikatorer och uppställda mål. Flertalet av dessa bedöms icke mätbara då de är otydliga eller saknar definition i branschen. Några går att mäta bara delvis eller genom särskilda, tidsödande insatser. Några mål går också att mäta antingen genom intern uppföljning eller inhämtad data från myndigheter. Projektet har dragit slutsatsen att antalet mål ska minskas, de ska sättas för hela programmet i stället för resp. fokusområde samt att målen ska vara SMARTA. Programmets färdplan och effektlogik ska sedan uppdateras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den viktigaste nyttan för InfraSweden2030 är bättre förutsättningar för uppföljning av programmets långsiktiga måluppfyllelse samt tydligare och mer tillförlitlig färdplan och effektlogik.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts av Ramboll AB som fick uppdraget efter en formell upphandling. Arbetet har baserats på dokumentstudier, workshops med programmets fokusområdesledare samt intervjuer med en rad experter. Sammanlagt ca 40 personer har intervjuats. Ramboll har därefter bedömt samtliga mål utifrån respondenternas samlade utlåtande i kombination med egna dokumentstudier. För varje uppställt mål har Ramboll satt ihop en beskrivning av målet, bedömning av målets relevans och mätbarhet samt mätkällor. För de mål som bedömts mätbara har det gjorts en nollbasmätning.

Kugghjul illustration

Kort om projektet

Tidplan:

2019/02/01 - 2019/11/28

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Lekarp
lekarp@kth.se

Partners:

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Mer information