Nästa steg ”innovationstävling”- finansieringslösningar

Naturvårdsverkets innovationstävling ”Transformativ infrastruktur” genomfördes hösten 2017 – våren 2018. Tävlingen gick ut på att besvara frågan “Hur skulle Öresundsbron byggas år 2045 med nollutsläpp av växthusgaser?” med ett antal innovationskoncept. I tävlingen delades tävlingsdeltagare in i två lag som utformade innovationskoncept oberoende av varandra.  Bland tävlingsdeltagare fanns aktörer från näringsliv, forskning och myndigheter i infrastruktursektorn representerade. Tävlingsdeltagarna träffades under fem internat om två dagar där föreläsningar, studiebesök och arbete med tävlingsbidragen varvades. Efter det sista internatet paketerade lagen sina koncept som sedan presenterades inför en pre-jury som beredde ett förslag till den slutliga juryn och vinnande lag i två kategorier, bästa koncept och bästa helhetslösning, presenterades på en final under Almedalsveckan.

Syftet med detta projekt var att ta de främsta innovationskoncepten från Naturvårdsverkets innovationstävling och lotsa dessa vidare genom att identifiera möjliga finansieringslösningar och aktörskonsortium. Målet för projektet var att tydliggöra olika förutsättningar för varje innovationskoncept för hur de kan vidareutvecklas utifrån de olika finansieringslösningar som finns på marknaden samt att beskriva partnerskap, en enkel budget och tidsplan. Detta för att möjliggöra ett genomförande av konceptidéerna.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektidéerna har utvecklats utifrån WSP: s metod för att stötta externfinansieringsprojekt. En skanning har gjorts för att hitta potentiella externfinansieringar som varit rätt i inriktning, tid, storlek på finansiering samt förutsättningar för konsortie. 

De tre finansieringslösningar som bäst stämt med projektidén presenterades för projektägarna. Koncepten har vidareutvecklats för att tydliggöra innovationen, nyttan eller samverkan med andra aktörer. Detta för att göra projekten spetsigare utifrån liknande projekt och mer intressanta för finansiärer att stödja.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av projektet förväntas innebära ett viktigt steg i processen att utveckla projektkoncepten från Naturvårdsverkets innovationstävling ”Transformativ infrastruktur” till färdiga projekt som kan söka extern finansiering. Genom projektet tydliggörs ”nästa steg” genom sammanfattning av bäst finansieringslösning, partnerskap analys, möjlig budget och upplägg samt tidsplan. Projektet är ett viktigt steg på vägen för att driva projektkoncepterna närmare realiserbara projekt.

Upplägg och genomförande

WSP har handlett, stöttat och agerat kompetensbank för de inblandade projekten. För att ta projektidéerna vidare från idé till verkligt projekt har vi använt följande huvudinriktningar från projekten och skannat efter finansiering med dessa spår: Innovation, Infrastruktur, Transport, Cirkulär ekonomi, Energi allmänt, Förnybar energiproduktion, Hav- och vatten Vi har kommit fram till ett antal fonder och rekommenderar 7 olika fonder varav flera kan appliceras på olika innovationsprojekt. Två förslag på fonder under EU:s Horizon 2020 presenteras också.

Kort om projektet

Tidplan:

2019/03/25 - 2020/03/06

Projektansvarig:

WSP Sverige

Projektledare:

Anna Thore
anna.thore@wsp.com

Mer information