​​Möjligheter och Utmaningar med Masshanteringssystem: Cirkularitet möter tillsyn​ 

​Mål, syfte och förväntad nytta 

​​Projekt syftar till att öka återvinning av sten- och jordmaterial i infrastrukturbyggande och minska klimatpåverkan från dess hantering och transporter. Resultatmålet är att öka deltagande behovsägares kunskap om systemet av olika typer av masslogistikytor som behövs för en mer cirkulär och transporteffektiv hantering. Projektet kommer utifrån systemet av ytor utarbeta digitala stöd för effektivisering av transportflöden till och från masslogistikytor och identifiera nödvändiga förutsättningar för ytor utifrån miljö såväl som social hänsyn.  

​Den förväntade nyttan är att projektet sammanför behovsägare, från utförare till slutkund, för att överbygga den osäkerhet som uppgradering av projektgenererade massor till cirkulära ballastmaterial lider av i Sverige med fokus på det geografiska området runt utbyggnaden av Ostlänken.​

​Projektets behovsägare 

​​Projektets behovsägare är Trafikverket Ostlänken, Norrköping och Jönköping, samt bolagen Econova, Swerock och ABT bolagen. Projektresultat har goda förutsättningar för skalbarhet i och med den breda representationen från behovsägarna som även når utanför landets gränser​.

​Planerade arbetspaket och förväntade leveranser 

​​Arbetet drivs i tre arbetspaket. Arbetspaket 1: Demonstration av och förutsättningar för värdeskapande masshanteringsytor. Arbetspaket 2: Masshanteringsytor i ett systemperspektiv. Arbetspaket 3: Projektledning och spridning av resultat.

​Leverans från projektet är:  

​1. Sammanställning av systemet av ytor som krävs för ett cirkulärt och transporteffektivt samhälle.  

​2. Beslutsunderlag i form av systemperspektiv på masshanteringssystemet i området kring Ostlänken och de effekter ett samordnat system ger på transporteffektivitet, materialcirkularitet och emissioner från transporterna. 

​3. Lösningar för hur informationssystem och -standarder som BEAst och ELSA kan användas som hjälpmedel i uppföljning och spårbarhet av material på systemnivå.  

​4. Lösningar för att överbrygga identifierade hinder såsom behov av förändrade tillstånds- och tillsynsprocesser för etablerandet av värdeskapande materialhanteringsytor.

​5. Vetenskapliga konferensbidrag.

Kort om projektet

Tidplan:

2024/04/03 - 2026/03/30

Projektansvarig:

​​Ecoloop, 556627-4816​

Projektledare:

​​Kristina Lundberg, Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Partners:

​​Mats Janné, Linköpings Universitet
mats.janne@liu.se

​Mikael Karlsson, Trafikverket
mikael.k.karlsson@trafikverket.se

​Martin Heljedal, Norrköpings kommun
martin.heljedal@norrkoping.se

​Fredrik Sandberg Svärd, Jönköpings kommun
fredrik.sandberg-svard@jonkoping.se

​Elsa Bertils, Econova
elsa.bertils@econova.se

​Fabian Wrede, ABT bolaget
fabian.wrede@abtbolagen.se

​Johannes Pettersson, Swerock
johannes.pettersson@swerock.se

​Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag ​
peter.svensson@akeri.se

Mer information