Metod för projektuppföljning av långsiktiga effekter

Eftersom innovation i samhällsbyggnadssektorn tar tid och statsstödsreglerna inte medger finansiering i kommersialiseringsfasen har InfraSweden sällan möjlighet att stötta projekten hela vägen till nyttiggörande. Programmet måste därför följa upp projektens effekter en tid efter att projekten inte längre får InfraSweden-finansiering. Med anledning av detta ser InfraSweden ett behov av att utveckla ett systematiskt arbetssätt som säkerställer uppföljningen av projektens utveckling mot innovation och vilka effekter som kan förväntas och kan kopplas till programmets målsättningar och effektlogik.

Syftet har varit att ta fram en metod för uppföljning av långsiktiga effekter av projekt som fått finansiering via InfraSweden tre år efter projektavslut. Mål för projektet är att metoden säkerställer uppföljning av projektens utveckling mot innovation, gör det möjligt att stämma av genomförda projekt mot programmets målsättningar och effektlogik, baseras på ett systematiskt arbetssätt och kan användas i framtida uppföljningar.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har resulterat i en metod för uppföljning av effekter och en modell för analys. Metoden har använts för effektuppföljning av tidigare avslutade projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet förväntas komma till användning i framtida uppföljningar av projektens utveckling mot innovation och för att stämma av genomförda projekt mot programmets målsättningar och effektlogik. Vid tillämpning av metoden förväntas den bidra till att öka kunskapen om projektens effekter och till identifiering av framgångsfaktorer för projekt som finansieras via InfraSweden.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis analyserades informationen i projektrapporter för 30 projekt. Slutsatsen var att metoden behövde utgå från datainsamling från personer som ingått i de avslutade projekten. Därefter utvecklades uppföljningskriterier och utkast till metod vilka stämdes av på en workshop med InfraSwedens fokusområdesledare. En enkät togs fram och tillämpades genom utskick till 26 projektledare. Resultaten av tillämpningen sammanställdes i power-point, excelmallar och projektrapport.

Kort om projektet

Tidplan:

2022/11/01 - 2023/10/02

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Fredrick Lekarp
lekarp@kth.se

Partners:

Kungliga Tekniska Högskolan

Mer information