Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Vilken betydelse har lokförarbeteendet för slitaget på hjul och spår, tågtrafikens partikelemissioner och bullerutstrålning? Till skillnad från tidigare undersökningar om järnvägens partikelutsläpp, som framför allt har baserats på fältmätningar utan kännedom om förarbeteende, använder denna genomförbarhetsstudie numerisk simulering för att angripa järnvägens hälso- och miljöeffekter. I ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från skilda ämnesområden och industrin utvecklas ett världsunikt verktyg.

Verktyget tar hänsyn till hela kedjan från lokförare, via slitaget på bromsblock och hjullöpbanor, till utsläppen av hälsofarliga partiklar. En betydande del av järnvägens totala klimatbelastning orsakas under infrastrukturens utbyggnation, och av underhållet under den efterföljande driften. Genom att undvika felprojekteringar i designfasen av nya banor, eller nya förarinstruktioner och hastighetsprofil för ett existerande spåravsnittdels, bidrar det aktuella projektet till InfraSweden2030s mål för Kraftig minskning av intransportinfrastrukturens klimatbelastning.

Syftet med genomförbarhetsstudien är att skapa bästa förutsättningar för ett efterföljande forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt). Målsättningen är att vidareutveckla funktionalitet hos VTIs tågsimulator för uppskattning av slitaget på bromsblock och hjullöpbanor under bromsning. En efterföljande implementering av en partikelpredikteringsmodell i ett FoI-projekt förbereds. Även slitaget i hjul‒rälkontakten kommer tas hänsyn till.

Tåg illustration

Kort om projektet

Tidplan:

2018/06/18 - 2018/12/18

Projektansvarig:

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Projektledare:

Peter Torstensson
peter.torstensson@vti.se

Partners:

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Chalmers

RISE

Faiveley Transport Nordic AB (Wabtec)

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Med sikte på simulering av järnvägens partikelemissioner

Use of numerical simulation to map and mitigate railway particle emissions