Klimatanpassning av infrastrukturen – en förstudie

Klimatförändringen går snabbt, inte minst här i Norden. Vi behöver kraftsamla för att både minska storleken på klimatförändringarna men också förstärka den byggda miljön och inte minst infrastrukturen för att anpassa den till effekten av klimatförändringarna. Forskningen har hittills till en helt övervägande del varit fokuserad på minskning men då tiden är knapp till de år som utpekats som deadlines (2030 och 2045) måste en högre andel av forskningsmedlen satsas på anpassning. Tiden från forskningsuppslag till forskningsresultat och implementering är lång och ny kunskap och nya verktyg för att hantera anpassningen behöver finnas på plats redan om 5-15 år. Detta projekt är en förstudie för att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov inom området infrastrukturens anpassning till klimatförändringar. Fokus ligger på vårt land, dess förutsättningar och behov. Metodiken omfattar litteraturstudier, intervjuer, studiebesök, analys och rapportskrivning. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras av en trio seniorforskare på avdelningarna för betongbyggnad och jord- & bergmekanik vid KTH.

Person cyklar på cykelbana längs med blåsigt hav

Kort om projektet

Tidplan:

2022/05/02 - 2023/09/30

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Johan Silfwerbrand

Partners:

Trafikverket

Kustnära kommuner

Sveriges Kommuner och Regioner

SMHI

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport - Klimatanpassning av infrastruktur

Research Needs - Adaptation of the Infrastructure to Climate Change