Innovationskluster Infra

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att starta upp ett innovationskluster för att ta innovationskoncepten från tävlingen ”Transformativ infrastruktur” vidare mot implementering. En första klusterträff kring tävlingens utvecklingsspår multifunktionalitet och havsodlade konstruktioner planerades och genomfördes. Träffen genomfördes framgångsrikt i nära samverkan med Kristineberg Marine Research and Innovation Centre i Fiskebäckskil 8-9 oktober 2019, där utkast till projektbeskrivningar togs fram för två innovationsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett innovationskluster startades enligt samstämmigt önskemål från aktörer i branschen, en mer långsiktig plan togs fram och en första klusterträff anordnades. Den långsiktiga finansieringen och formerna för administration av klustret kunde dock inte lösas inom ramen för uppstartprojektet varför de långsiktiga önskade effekterna – att få igång innovationsprojekt och implementera innovationskoncepten från tävlingen – i dagsläget är osäkert om de kommer uppnås.

Upplägg och genomförande

Som grund för innovationsklustret fanns ett gemensamt önskemål från organisationer i branschen, men inga formella åtaganden i termer av finansiering eller medverkan/bidrag till klusterträffar. Det finns också mängder av andra initiativ kring innovationer vilket kan skapa förvirring kring vad som är klustrets roll i förhållande till annat. Innovationsklustrets förhållande till InfraSweden2030 och Sveriges Byggindustrier, som var de som tog initiativet, var också oklar. Allt detta bidrog till att långsiktigheten inte kunde säkerställas inom ramen för uppstartprojektet.

Kugghjul illustration

Kort om projektet

Tidplan:

2019/02/12 - 2019/12/31

Projektansvarig:

WSP

Projektledare:

Stefan Uppenberg
Stefan.uppenberg@wsp.com

Partners:

WSP Sverige

Mer information