Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning

En kostnadseffektiv och hållbar vinterväghållning som uppfyller beslutade kvalitetsnivåer kräver effektiva verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering samt effektiva metoder för genomförande, uppföljning av åtgärderna och dess effekter. Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån bristfälliga väglagsprognoser samt en subjektiv och begränsad övrig information om väglaget. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, t.ex. vägfriktionsdata från uppkopplade fordon.

Digital vinterväglagsinformation ska med hjälp av uppkopplade personbilar samla in anonymiserade s.k. vehicle2infrastructure-data såsom vägfriktionsdata, lufttemperatur, position etc. Data ska sedan bearbetas och kombineras med andra typer av infrastrukturrelaterade data och användas som indata till effektiva verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utvärdera nyttan med användning av digital vinterväglagsinformation som systemstöd för effektivisering av vinterväghållningen. Målet var:

  • Utvärdera användning av digital vinterväglagsinformation för effektivare vinterväghållning.
  • Skapa förutsättningar för implementering av digital vinterväglagsinformation i Göteborgs Stad genom att identifiera och genomföra de anpassningar som krävs gällande organisation, verksamhet och arbetssätt.
  • Tillämpa digital vinterväghållningsinformation som systemstöd för vinterväghållning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resultat förväntas ge följande effekter:

  • Resurseffektiv vinterväghållningsverksamhet tack vare optimerad vinterväghållning.
  • Minskning av vinterväghållnings negativa miljöpåverkan genom minskad användning av halkbekämpningsmedel och minskat utsläpp.
  • Minskning av trafikolyckskostnader genom minskad risk för halka.
  • Ökad jämställdhet genom att göra branschen mer attraktiv tack vare en moderniserad arbetsmiljö.

Flera av de förväntade effekterna som beskrivs ovan har redan realiserats, t.ex. färre halka och förbättrad vinterväghållningskvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som systemdemonstrator där de digitala verktygen för vinterväghållning testades och utvärderades under två vintrar. Förutsättningar för implementering av resultatet skapades. För motivering av implementeringen en kostnadsnyttoanalys genomfördes som visade på stora nyttor i form av besparingar i vinterväghållningskostnader och minskade kostnader för trafikolyckor. Ett förfrågningsunderlag för upphandling av de digitalverktygen togs fram. Behov av anpassning av verksamheten, arbetssätt och organisation identifierades och implementerades.

Projektets behovsägare

  • Trafikkontoret i Göteborg Stad samt andra kommuner och väghållarmyndigheter.
  • Vinterväghållningsentreprenörer.
Snötäckt gata i stad

Kort om projektet

Tidplan:

2021/05/01 - 2024/01/31

Projektansvarig:

Via PM

Projektledare:

Hawzheen Karim

Partners:

Trafikkontoret Göteborgs Stad

Nira Dyanamics

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022