Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Projektet syftar till att genom uppkopplade fordon generera mer heltäckande och kostnadseffektiv vägyteinformation än vad dagens VVIS system gör i första hand för det mindre vägnätet men lösningen kan appliceras på det stora nationella vägnätet likväl. Genom att samla in information från cirka 50 000 uppkopplade fordon i Sverige ska information som presenteras i ett verktyg utvärderas och användas i syfte att stödja och förbättra den operativa vinterväghållningsverksamheten i Linköpings kommun. En implementeringsplan kommer att tas fram där legala aspekter, upphandlingstekniska aspekter, ägandet av data och vem som ska köpa informationen analyseras.

De förväntade effekterna av projektet är ett mer hållbart, effektivt och resilient transportsystem mot extremväder genom ett mer heltäckande vägstatusinformation mot uppkopplade fordon. Projektet förväntas bidra till minskade operativa kostnader, minskade utsläpp av CO2 och salt, högre säkerhet och framkomlighet, en bättre arbetsmiljö och reducerade kostnader för fast infrastruktur såsom VVIS eller andra lösningar. Resultaten från projektet förväntas kunna realiseras inom 3 år från projektets avluta och bidra till en mer en mer uppkopplad infrastruktur, ökad produktivitet och bättre tillståndsbedömning för drift- och underhållsmetoder. Projektet och systemet kan efter projektavslut skalas till både nationella aktörer och andra väghållare genom att aktivera fordon från andra delar av Sverige. Teknologin bedöms vid projektstart ha en TRL-nivå av 6 och efter projektets avslut ha en TRL-nivå av 6 och efter projektets avslut ha en TRL-nivå av 8.

Karta vägnät

Kort om projektet

Tidplan:

2022/05/20 - 2023/05/19

Projektansvarig:

NIRA Dynamics AB

Projektledare:

Johan Petersson
johan.petersson@niradynamics.se

Partners:

Linköpings kommun

Thormans Entreprenad AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022