Hinderanalys av utveckling inom InfraSweden2030:s fokusområden

Projektets syfte var att skapa bättre förutsättningar för att uppnå InfraSweden2030:s långsiktiga mål och effekter genom bättre förståelse för och tydligare hänsyn till utvecklingshinder för berörda fokusområden inom programmet.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att kartlägga eventuella hinder för utveckling av InfraSweden2030:s fokusområden, främst med bäring på specificerade mål och effekter i programmets effektlogik. Projektet har gjort kartläggningen och kommit med rekommendationer om hur dessa kan avhjälpas av InfraSweden2030. Projektet har därmed även uppfyllt sitt syfte.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en kartläggning av de viktigaste utvecklingshindren för InfraSweden2030:s effektmål. Både fokusområdesspecifika och övergripande branschspecifika utvecklingshinder redovisas. Vidare diskuteras huruvida programmets effektmål är realistiska och kan uppnås. Avslutningsvis ges rekommendationer om hur utvecklingshindren kan avhjälpas inom ramen för programmets verksamhet. Projektets resultat ska användas för översyn och vidareutveckling av programmets effektlogik och för planering av kommande utlysningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en intervjustudie med för området viktiga aktörer och intressenter. Ett 20-tal intervjuer genomförts med programmets fokusområdesledare, forskare, branschrepresentanter och intresseorganisationer. Intervjustudien har utgått från följande huvudsakliga frågeställningar: – Vilka hinder identifierar respondenten för att uppnå effektmålen inom respektive fokusområde till år 2030? – Hur realistiskt är det att målen uppfylls? (grön, gul, röd) – Hur ser respondenten på SIP:ens rådighet/roll för att uppfylla målet och avhjälpa hindren?

Kort om projektet

Tidplan:

2019/02/01 - 2019/11/28

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Fredrick Lekarp
lekarp@kth.se

Partners:

KTH

Mer information