Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

Syfte med förstudien är att samla in kunskap om nödvändiga förutsättningar för omställningen till emissionsfria vägunderhållsentreprenader genom användning av FCH2-vägunderhållsfordon.
Förstudien kommer kartlägga de specifika utmaningar som väghållarna (Trafikverket och kommuner) och branschen står inför i arbetet med att ställa om till emissionsfria underhålls-entreprenader. Målet är att utifrån ett ekosystemsperspektiv identifiera vilka olika intresse- och ansvarsområden som ingår i en emissionsfri vägunderhållsentreprenad för att kunna förstå vilka delar i ekosystemet som behöver beforskas samt ge förslag på forsknings- och utvecklingsinsatser.

Förstudien kommer att ge programmet InfraSweden2030 det underlag som behövs för kontinuerlig förbättring av programmets övergripande inriktning och innehåll. Förstudien kommer ge vägledning för utformningen av framtida utlysningar kopplat till klimatneutral transportinfrastruktur och hållbart infrastrukturunderhåll. Resultatet blir även ett viktigt inspel i arbetet med att sätta rätt skalkrav och parametrar vid utvärdering och prioritering av inkomna projektansökningar.

Infografik vägunderhåll

Kort om projektet

Tidplan:

2021/10/01 - 2022/03/30

Projektansvarig:

ViaPM AB

Projektledare:

Anders Johnson

Partners:

Svevia AB

Umeå universitet

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022

Förstudierapport Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenörer