Förstudie för Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn

Projektet ska lägga grunden för en praktisk guide för de som vill öka en sin förmåga att implementera ny teknologi och arbetssätt från kunskapsfronten.

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att projektet gjort en litteraturgenomgång, analyserat ett stort antal goda exempel på nyttiggörande samt djupintervjuat tre case och i dialog med intressenter gjort en analys av vad som kännetecknar en kultur som ta kunskap till nytta så anses projektet uppfyllt målen för projektet. I rapporten återges citat och beskrivningar ur de djupintervjuer som gjorts för att på ett bra sätt förmedla kännetecken på framgångsfaktorer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom våra djupintervjuer har vi sett att det finns ett antal framgångsfaktorer för att kunna ta kunskap till nytta. Kännetecknen beskrivs i en separat projektrapport. Vi visar även vägen till ett antal andra guider som är användbara Projektrapporten och dess resultat kan vara ett diskussionsunderlag för dialog som kan skapa en gemensam förståelse för de processer som främjar kunskapsuppbyggnad och delning. Olika personer i olika roller kan stödja varandra i att skapa kulturer som främjar hållbara samhällslösningar som krävs för att nå klimatmålen och hejda klimatförändringarna.

Upplägg och genomförande

Genom att projektet gjort en litteraturgenomgång, analyserat ett stort antal goda exempel på nyttiggörande samt djupintervjuat tre case och i dialog intressenter gjort en analys av vad som kännetecknar en kultur som ta kunskap till nytta så anses projektet uppfyllt målen för projektet. I rapporten återges citat och fylliga beskrivningar ur de djupintervjuer som gjorts för att på ett bra sätt förmedla kännetecken på framgångsfaktorer.

Vidareutveckling sker genom följande projekt

Kort om projektet

Tidplan:

2020/09/01 - 2021/06/10

Projektansvarig:

IQ Samhällsbyggnad

Projektledare:

Susanne Nellemann Ek
Susanne.nellemann.ek@bimalliance.se

Partners:

IQ Samhällsbyggnad

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Intervju med projektledaren: Nyckeln för att få ny kunskap att komma till praktisk användning undersöks i projekt