Fördjupad branschfakta för kommunikationssyfte

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att fördjupa förståelse för utvecklingstrender och branschfakta som är relevanta för innovationsområdet och som har bäring på InfraSweden2030:s fokusområden. Målet var att kartlägga branschfakta och utvecklingstrender inom InfraSweden2030:s fokusområden som sedan kan användas dels i kommunikationssyfte, dels för planering och utvecklingsarbetet inom programmets fokusområden. Projektet har levererat enligt planerat syfte och mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har kartlagt relevanta utvecklingstrender och branschfakta. De viktigaste utvecklingstrenderna bedöms vara hållbarhet; digitalisering; urbanisering; tjänstebaserad ekonomi; och samhällssäkerhet och sårbarhet. Dessa trender beskrivs i relation till innovationsområdet och i relation till programmets fokusområden. Vidare ges exempel på befintliga FoI-områden som är relevanta. Branschfakta relevanta för programmet redovisas inom fyra områden: styrning/planering; livscykeloptimering; uppkoppling/synkronisering; kompetensförsörjning.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet baseras på datainsamling delvis genom intervjuer med experter i branschen samt med fokusområdesledare och andra nyckelpersoner inom InfraSweden2030. Data har även samlats genom att studera skriftliga källor i form av forskningsrapporter samt webbsidor, rapporter och publikationer från olika myndigheter och organisationer i branschen. Insamlat material har sedan analyserats och sammanställts i ett ppt-material i två huvuddelar: utvecklingstrender och branschfakta. Avslutningsvis ges rekommendationer och förslag för eventuell fortsättning på arbetet.

Kort om projektet

Tidplan:

2019/02/01 - 2019/11/28

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Camilla Byström
camilla.bystrom@abe.kth.se

Partners:

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport_Kunskapssammanställning branschfakta och utvecklingstrender