Ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastrukturen till framtidens krav

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektidén är att ett uppdaterat regelverk är en förutsättning för att begränsa negativa effekter av klimatförändringar genom att anpassa ny och befintlig transportinfrastruktur. Projektets syfte är att bidra till att skapa ett uppdaterat regelverk för anpassning av transportinfrastruktur till framtidens krav.

För att uppfylla syftet ska det uppdaterade regelverket:

  • skapa förutsättningar,
  • kompletteras med vägledningar och en branschgemensam samsyn,
  • öppna för nya innovativa lösningar,
  • testköras för att säkerställa att det öppnar för anpassningar och begränsar negativa effekter.

Projektets behovsägare

Utgångspunkten är Eurokod, ett gemensamt Europeiskt regelverk som berör samtliga bygg- och anläggningsprojekt i Sverige. De vägledningar, verktyg, metodiker som tas fram som stöd till projektering med Eurokod kommer därför att kunna nyttjas för samtliga bygg- och anläggningsprojekt som inkluderar geoteknik i Sverige. Byggherren ska visa att kraven är uppfyllda och därmed är Eurokod ett centralt regelverk som kommer styra branschen under kommande år och en nyckel för dimensionering av klimatanpassning. Primära behovsägare är Transportstyrelsen som föreskrivande myndighet och Trafikverket. Sekundära behovsägare är alla byggherrar och projektörer som ska tillämpa regelverket och därmed nyttjar de vägledningar som tas fram inom ramen för projektet.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Arbetet planeras bli utfört under 2023 till 2025 i fem arbetspaket med fokus på att skapa verktyg för att hantera målkonflikter på ett metodiskt sätt, skapa vägledning för en projektering av infrastrukturanläggningar med hänsyn till klimatanpassning, undersöka möjligheterna att använda verifiering med hävdvunna regler och observationsmetoden som verktyg för innovativa lösningar, samt testköra det uppdaterade regelverket på typkonstruktioner. Resultaten skapar en bas för behovsägarna att tillsammans med branschen uppdatera regelverket för att möjliggöra framtidens hållbara transportinfrastruktur. Leveransen från arbetspaketen inkluderar: workshops, arbetsrapporter och underlag till vägledningar, kurser och nationella val.

Infografik

Kort om projektet

Tidplan:

2023/05/01 - 2025/05/01

Projektansvarig:

IEG 2.0

Projektledare:

Gunilla Franzén
gunilla.franzen@geoverkstan.se

Partners:

Geoverkstan Sverige

Trafikverket

Transportstyrelsen

NCC

KTH

Itasca

Iterio

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial