Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Elektrifiering, förarlösa fordon och digitalisering gör att anläggningsbranschen går in i en omvälvande period. Viktiga teknikskiften innebär stora risker och möjligheter.

Arbetet med Västlänken genererar stora mängder transporter. Beställande myndigheter önskar i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna i form av utsläpp, buller och transportutrymme. Projektet skulle hitta lösningar på ovanstående utmaningar.

Resultatet skulle bli en kartläggning av det specifika fallet vad gäller transportflöden och processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning. Projektet skulle även studera och ge rekommendationer vad gäller konkreta teknikval och lösningar. Slutligen skulle de affärsmässiga aspekterna studeras.

Viktiga resultat som projektet gav

Kartlägga transportflöden och processer för att identifiera områden som kan effektiviseras och ge rekommendationer för införande av ny teknik och lösningar. Projektet har inte bara uppnått detta, utan har även framgångsrikt, i det riktiga projektet, demonstrerat hur lösningen kan användas och vilka resultat som kan uppnås. Lösningen levererar bl.a. realtidsinformation från lastbil till grävmaskin avseende lastbilens kapacitet, digitala lastkvitton typ av material samt destination. Information som även är tillgänglig i appar, dashboards m.m. för t.ex myndigheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet har demonstrerats i den tänkta målmiljön och dom positiva effekterna är stora, inte bara för VCE och NCC, utan även för NCCs underleverantörer och beställare. Den nya tjänsten Effektiv Utlastning har fått stort kommersiellt utrymme i media. Målet var att skapa innovationer under byggskedet för att hitta en fungerande modell som tar hänsyn både till de enskilda aktörerna behov och till den totalaeffektiviteten har uppnåtts. Den genomförda kostnads-nyttoanalysen visar tydligt på de positiva effekterna av projektet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet drabbades initialt av förseningar kopplat till beslut och överklaganden men har sedan haft en bra framdrift. En större workshop organiserades i Göteborg med deltagande från NCC, Volvo CE, Volvo Trucks, KTH, Trafikverket, med flera. Initialt kartlades det specifika fallet vad gäller transportflöden, processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning, samt studera och rekommenderat lösningar. Den resulterade tjänsten är ett bevis på styrkan i ett nära samarbete för att hitta en bra lösning som dessutom kan spridas till andra projekt.

Grävmaskin och lastbil på en stor grusyta i ett grönt landskap

Kort om projektet

Tidplan:

2016/12/01 - 2020/01/10

Projektansvarig:

Volvo Construction Equipment AB

Projektledare:

Andreas Hjertström
andreas.hjertstrom@volvo.com

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Identification of workstations in earthwork operations from vehicle GPS data

Efficient Load Out: the digital solution which is revolutionizing mass excavation projects