​​Cirkulärt salt för hållbart vägunderhåll​ 

​Mål, syfte och förväntad nytta 

​​Genom att använda ett cirkulärt salt i drift och underhåll av vägar kommer vi att hushålla med jordens resurser och samtidigt upprätthålla goda möjligheter för transport och resor. Projektet är att utföra och validera användningen av finkornigt cirkulärt salt med focus på:  

​• Processen att tillverka saltlösning av cirkulärt salt.  

​• Spridning av finkornigt cirkulärt salt.

​• Validering och utvärdering av metod för vinterväghållning med cirkulärt salt.  

​• Identifiera nödvändiga anpassningar i krav och regelverk kopplat till Vägunderhållsentreprenader. • Kostnads/nyttoanalys vid övergång till cirkulärt salt.  

​Demonstrationen förväntas ge en förutsättning att skapa ett vägunderhåll med minimal klimatpåverkan genom att visa att lokal användning av cirkulärt salt är möjlig.  

​• Det skapas en efterfrågan för cirkulärt salt inom vägunderhåll.  

​• Projektet kommer att ge ett kunskapsunderlag för att kunna ställa krav i upphandlingar som leder till en konkurrensutsatt marknad.  

​• Skapa nya arbetstillfällen i Sverige.  

​• Minska beroendet av utländska leverantörer.  

​• Minska CO2 avtrycket vid vägunderhåll.​ 

​Projektets behovsägare 

Svevia AB och Trafikverket är behovsägare. Trafikverket i sin roll att för samhällets räkning säkerställa att samhället klarar sin måluppfyllelse mot ett fossilfritt samhälle. Svevia är ett ledande entreprenadföretag inom vägunderhåll och har ca 50% av vinterväghållningskontrakten för det statliga vägnätet i Sverige.

​Planerade arbetspaket och förväntade leveranser 

AP1 Projektledning och styrning: 

​Arbetspaketet innehåller aktiviteter kopplade till ledning och uppföljning av projektet. 

​Leverans: 

​1. Projektplan  

​2. Kommunikationsplan 

​3. Rutiner för uppföljning  

​4. Genomförande av olika aktiviteter kopplade till projektuppföljning  

​5. Status- och slutrapport 

AP2 Demonstration: 

​Arbetspaketet innehåller praktiskt genomförande av demonstrationen med ingående aktiviteter för etablering av pilotområdena samt anpassning av verktyg och maskiner för genomförande av aktiviteter för insamling av data för utvärdering och validering. 

​Leverans: 

​1. Etablerade pilotområden  

​2. Ombyggda saturatorer och spridare  

​3. Genomförda demonstrationsaktiviteter. 

AP3 Analys för utvärdering och validering 

​Arbetspaketet innehåller utvärdering och validering av effekten av cirkulärt salt för halkbekämpning. Den innehåller också analys och identifiering av nödvändiga anpassningar i krav och regelverk kopplat till Vägunderhållsentreprenader. Arbetspaketet innehåller även en kostnads/nyttoanalys som visar på ekonomiska konsekvenser vid övergång till cirkulärt salt.

​Leverans

​1. En sammanfattning av utvärdering och validering.  

​2. Analys av nödvändiga anpassningar av regelverk och krav inför implementering.

​3. Kostnads nyttoanalys. 

Kort om projektet

Tidplan:

2024/05/01 - 2026/06/30

Projektansvarig:

​​Svevia AB, 556768-9848​

Projektledare:

​Christer Andersson, ViaPM AB
christer.b.andersson@viapm.se

Partners:

Svevia AB, Andreas Bäckström
andreas.backstrom@svevia.se

Nordic salts AB, Fredrik Eide
f.eide@hotmail.com

Luleå tekniska Universitet, Johan Casselgren
johan.casselgren@ltu.se

Mer information