Miljövänliga transporters bidrag till hållbar infrastruktur

Projektet Effekt av miljövänliga transporter har ökat kunskap om effekten av tyngre fordon på det befintliga vägnätet. Projektledaren Roger Nilsson, Skanska, vittnar om ett lyckat projekt och berättar om framtiden och utmaningarna.

Hur ser du på framtiden för miljövänliga transporter och hur tror du att projektets resultat kan bidra till en hållbar framtid för transportinfrastrukturen trots framtidens allt tyngre fordon?
Jag tror att längre och tyngre fordon s.k. HCT-fordon (High Capacity Transport), är en viktig pusselbit för att minska Sveriges totala växthusgasutsläpp från inrikestransporter samt öka konkurrenskraften. År 2020 uppgick transportsektorns utsläpp till ungefär 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter så det finns en stor potential att minimera utsläppen. För att kunna minska växthusgasutsläppen, samtidigt som välfärden och konkurrenskraften utvecklas, behöver effekten av dessa tyngre och längre fordon klargöras så att vägkapitalet inte förstörs genom accelererad nedbrytning orsakad av undermålig bärighet. Ovannämnda utmaningar belyser vikten att förstå till vilken grad den ökande belastningen påverkar vägkroppens tillstånd och nedbrytning så att den positive effekten av HCT-fordon inte reduceras.

Hur har projektet bidragit till ökad kunskap om effekterna av tunga fordon på vägnätet och hur kan denna kunskap användas i framtida projekt och regelverk?
Sverige står inför stora utmaningar med ett åldrande vägnät samt ökat transportbehov av långa och tunga transporter (bland världens längsta). För att kunna introducera denna typ av fordon fullt ut måste vägarna uppdateras till en högre bärighetsklass (BK4). Projektet har visat hur fler axlar ökar vägens påkänningar samt att nya moderna beräkningsverktyg bättre kan prediktera erforderligt förstärkningsbehov hos befintliga överbyggnader. Genom att applicera resultat från denna studie kan en mer optimal samt prioriterad förstärkning utföras baserad på aktuella förhållanden. Genom att rätt åtgärder sätts in kan underhållsskulden minskas samtidigt som vägstandarden på sikt ökas.

Kan du beskriva hur ni tänker kring cirkularitet och hållbarhet i samband med vägprojekt och hur detta har påverkat ert projekt?
Väginfrastruktur samt transporter står idag för stora utsläpp som måste minska. Detta kan ske genom tex elektrifiering, val av mer hållbara/cirkulära material samt hållbar produktion. Det viktiga är dock att optimera dessa utifrån ett livscykelperspektiv. Vägar vi bygger och använder skall fungera för en lång period med minimalt underhåll. Genom att välja hållbara material samt optimera vägöverbyggnader/utförande/underhåll för HCT-fordon kan mer hållbar väginfrastruktur erhållas.