Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter inom KTH Development Office.

Allmänt

Kungliga Tekniska högskolan, 202100-3054, (KTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom myndighetens verksamhet.

Det är av vikt för oss att du som kontaktar KTH Development Office känner dig trygg vad det gäller behandling av dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur personuppgifter behandlas i relation till verksamheten inom KTH Development Office och vilka rättigheter du har som registrerad.

Ändamål

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, vilket innebär tillhandahållande av högklassig forskning och utbildning samt samverkan med det omgivande samhället.

KTH Development Office, som finns placerad vid avdelningen för forskningsstöd, har till uppgift att verka för öka extern finansiering av forskning, utbildning och infrastruktur vid KTH. Development Office bistår även med kontaktskapande med företag, stiftelser och privatpersoner och ordnar populärvetenskapliga seminarier för att tillgängliggöra aktuell forskning till sina kontakter. Development Office bereder även donationer och bistår i att upprätthålla relationer med befintliga finansiärer.

Inom KTH Development Office kommer dina personuppgifter att behandlas för att möjliggöra kommunikation och administration kring detta. Dina personuppgifter kommer att förekomma i våra register och kundhanteringssystem för att möjliggöra:

Rättslig grund

Behandling av dina personuppgifter inom ramen för registrering och rapportering runt gåvor, donationer och projekt är en förutsättning för KTH att leva upp till sina avtalsförpliktelser.

KTH har som uppdrag att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Behandling av dina personuppgifter när du agerar i tjänsten för en av KTH:s samarbetspartners baseras på allmänt intresse.

Behandling av dina personuppgifter för utskick, inbjudningar och tillhörande administration baseras på ditt samtycke.

Övrig behandling sker enbart om det för KTH finns en rättslig förpliktelse, t.ex. vad gäller allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter.

Kategorier av personuppgifter

Enbart sådana personuppgifter som du själv lämnar till KTH Development Office dvs. dina kontaktuppgifter, ev. organisationstillhörighet samt personnummer alternativt organisationsnummer vid gåvobrev kommer att behandlas.

Mottagare

Utöver personal vid KTH Development Office, den mottagande KTH: skolan, KTH:s avdelning för kommunikation & näringslivssamverkan samt KTH:s registratur kan dina personuppgifter vid donationer och gåvor komma att delas med personuppgiftsbiträdet (CGI Sverige AB, 556337-2191), där det behövs för tillhandahållandet av kundhanteringssystemet som KTH Development Office använder. Den organisation som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning kallas personuppgiftsbiträde. I övrigt kommer KTH endast att dela dina personuppgifter med andra mottagare där det föreligger en rättslig förpliktelse.

Överföringar av uppgifter till tredje land

KTH Development Office har inte för avsikt att dela dina personuppgifter med mottagare i ett land utanför EU/EES (t.ex. USA). Om detta skulle komma att bli aktuellt så kommer du först att bli informerad.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver. Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, arkivlagen samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att förstöras efter en kort tid eller bevaras för all framtid i KTH:s arkiv.

Dina rättigheter som registrerad

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om KTH behandlar dina personuppgifter.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att KTH rättar dina personuppgifter om de är felaktiga.

Rätten till radering

Du har i vissa fall rätt att begära att KTH raderar dina personuppgifter. Rätten begränsas av vad som följer av lag, så som regelverket om allmänna handlingar.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att KTH begränsar användningen av dina personuppgifter.

Rätten till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du lämnat till behandling.

Kontaktuppgifter till KTH:s dataskyddsombud

Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor om dataskydd eller är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du kontakta KTH:s dataskyddsombud på dataskyddsombud@kth.se eller på telefonnummer 08-790 60 00.

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina frågor kan du framföra ditt klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige.