Stora infrastrukturprojekt som testbäddar för innovation

Stora infrastrukturprojekt som testbäddar för innovation
Just nu har InfraSweden2030 en utlysning som möjliggör för aktörer att söka finansiering (läs mer här).

Nu erbjuder Förvaltning Utbyggd Tunnelbana (FUT) och Tvärförbindelse Södertörn möjligheter att vara testbäddar för nya innovationer. Webbinariet vänder sig till innovatörer, entreprenörer, utvecklare, leverantörer och innovationsprojekt som vill testa nya lösningar i skarpa infrastrukturprojekt.

Under webbinariet kommer vi få lyssna på presentationer från de båda projektet om bl a behovet av innovation, det kommer finnas tid för frågor men även en möjlighet för deltagare att pitcha sina idéer.

Anslut dig till webbinariet genom Zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/66742304888

Agenda

11.30 Välkomna

11.35 Projektpresentationer:

Nya tunnelbanan –Kajsa Nilsson, Plan och Tillståndssamordnare, FUT
Tvärförbindelse Södertörn –Staffan Hintze, Projektchef, Trafikverket
12.05 Frågestund & Nästa steg

12.15 Pitchtillfälle 1: Möjlighet för deltagare att pitchainnovationsidéer

12.30 Tack för idag!

Den 14 december, erbjuder vi ytterligare ett pitchfillfälle för intresserade deltagare.
Om du vill pitcha din idé (den 1a eller den 14e dec), förbered en presentation på 2 min som beskriver din idé samt potentiella nyttor (t ex minskat klimatavtryck, minskade kostnader, tryggare arbetsmiljö, effektivare processer el. materialanvändning).

Varmt välkommen!

Om Nya tunnelbanan:
Stockholms snabba tillväxt medför ökade behov av fler bostäder och arbetsplatser. Tillväxten ökar även trängseln i stadens infrastruktur. Sverigeförhandlingen är ett initiativ för att få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i Sveriges storstäder och våren 2017 togs ett avtal om storstadsåtgärder i Stockholm fram. Överenskommelsen innebär bland annat att en tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska byggas för att möjliggöra byggnation av 48 500 bostäder inom staden. Projektet omfattar 6 stationer med två uppgångar per station (en vid Älvsjö) samt anslutning till befintliga biljetthallar. I fortsatt systemhandlingsprojektering och planprocess (MKB-process) ska anläggningen anpassas för att minimera påverkan på miljö och människors hälsa. Några särskilt viktiga utmaningar i planeringsskedet är bl.a. att minimera klimatpåverkan genom att optimera anläggningen (förbrukning av betong, stål etc.) och att säkerställa att bergmassor kan nyttjas som en resurs vid bostadsbyggande m.m. -och på så sätt undvika ett omfattande transportarbete som innebär både störningar och negativ klimatpåverkan.

Om Tvärförbindelse Södertörn:
Tvärförbindelse Södertörn är ca 20 km lång och kommer att gå mellan E4/E20, vid Vårby Backe i Kungens Kurva via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun. Vägen får tre tunnlar, bärighet för de tyngsta godstransporterna och en separat gång-och cykelbana längs hela transportstråket. Projektet omfattar även att bredda väg E4/E20 och bygga en helt ny bro i Fittja. Den nuvarande Vårbybron räcker inte till när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm möts i området, därför behöver Trafikverket öka bärigheten. Ett av målen för Tvärförbindelse Södertörn är att systematiskt arbeta med innovationer för att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, drift och underhåll av väganläggningen. Avsikten är att ställa klimatkrav inom ramen för varje upphandling, bidra till en utveckling av metoder, processer och tekniker för en optimering av kvalitet, tid, mass-och materialhantering samt klimatpåverkan. De vägavsnitt som främst är aktuella för innovationsinsatser i samarbete med leverantörerna är de östligaste vägavsnitten som är ca 10 km och benämns TSE601 Gladö-Lissma och TSE701 Lissma-Slätmossen. Byggskedet planeras att starta hösten 2024 och pågår 8-10 år.

Om eventet

Datum:

2021/12/01

Tid:

11:30 - 12:30

Plats:

Digitalt